Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 6

Olympic Tiếng Anh Lớp 6Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 6 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  The bar graph above shows the prices of the same CD player at four different stores. Jim is surprised to see how much less expensive the price is at Terrific Buys. How might the graph mislead Jim about the price of the CD player at Terrific Buys compared to the price at the other stores?


        A.  The names of the four stores should be on the y-axis and the prices should be on the x-axis.
        B.  The scale increments are only $0.50.
        C.  The bars on the graph are not in order from tallest to shortest.
        D.  The y-axis has a break in the scale between $0 and $100.
78, 92, 80, 95, 85, 70

2.  The English test scores for 6 students are shown above. What is the median of the test scores shown in the table?


        A.  82.5         B.  82.3         C.  80         D.  85

3.  The two graphs above were both made from the same data. They both show how the population of Square Bluff has changed over time. What part of Graph A makes the changes in population over time appear smaller?


        A.  larger scale increments on the x-axis         B.  smaller scale increments on the x-axis
        C.  larger scale increments on the y-axis         D.  smaller scale increments on the y-axis

4.  Adam is painting a design along his bathroom walls. He wants to use a shape that tessellates, with each shape being a different color. Which shape could Adam use?


        A.           B.           C.           D.  

5.  Patti surveyed students at her school to determine their favorite after-school activities. The data she collected are shown in the table above. Which circle graph best represents this data?


        A.           B.  
        C.           D.  

6.  Kyle has a container that holds 60 paperclips. Half of the paperclips are metal. The other half are colored plastic: 10 red, 10 green, and 10 blue. If Kyle randomly takes a paperclip out of the container, what is the probability that the paperclip will be red or green?


        A.  1/6         B.  1/3         C.  1/2         D.  2/3

7.  Jackie wants to plant 2 1/2 rows of corn in her garden. She needs 3 1/4 ounces of seed for each row. How many total ounces of seed should Jackie buy?


        A.  8 1/8         B.  1/8         C.   3/4         D.  2/6

8.  What is the volume of the cylinder above?


        A.  80π cubic inches         B.  160π cubic inches         C.  400π cubic inches         D.  1,600π cubic inches
83 - 35

9.  What is the value of the expression above?


        A.  -269         B.  269         C.  755         D.  -755

10.  The tree diagram above shows the types of pizza with two toppings that can be ordered. If each pizza order is equally likely, what is the probability that an order will be a thick-crust pizza with pepperoni and mushrooms?


        A.  1/18         B.  1/9         C.  1/6         D.  1/3
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: