Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

Olympic Tiếng Anh Lớp 4Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 4 Vòng 18 Đề Số 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Julia created the figure above out of 3 shapes. Which of the following shapes did Julia use?


        A.  2 hexagons and 1 triangle
        B.  3 trapezoids
        C.  1 hexagon, 1 trapezoid, and 1 triangle
        D.  1 trapezoid and 2 triangles

2. Every week, Milo changes the security code on his computer. He follows these steps to come up with a new code. Step 1: He finds the fifth word on the fifth page of that day’s newspaper. Step 2: He finds the number that goes with each of the letters in that word (A = 1, B = 2, and so on). Step 3: He adds all the numbers for the letters in the word. The total number is his security code. Today, the first sentence on the fifth page is, "The new sculpture made of steel was placed in the town square today." What is Milo’s new security code?


        A.  21         B.  39         C.  44         D.  90

3. Natalie plugged in her new freezer at 12:00 noon as shown above. When she first plugged it in, the temperature inside of it was 70°F. The temperature inside the freezer has dropped 8°F every hour since then. It is now 3:00 PM. What is the temperature inside Natalie’s freezer?


        A.  28°F         B.  46°F         C.  54°F         D.  62°F

4. Liam has four pieces of string, shown above. According to the ruler, which length of string is closest to 3 inches long?


        A.  Length A         B.  Length B         C.  Length C         D.  Length D

5. Skylar has 96 Legos. There are 8 different colors of Legos. She has the same amount of Legos in each of the 8 colors. The letter A in A × 8 = 96 represents the number of Legos she has in each color. What is the value of A?


        A.  12         B.  88         C.  104         D.  768

6. Carson drew a flag on a piece of paper. He decided he wanted to change the flag’s position. Shown in the image above, Carson has changed the flag’s position from the lower one to the upper one. What was done to the flag?


        A.  a slide         B.  a flip         C.  a turn         D.  a turn and a slide

7. Shelby’s parents just built a swimming pool in the backyard. It is time to fill it with water. Which is the best unit to describe the amount of water in a swimming pool?


        A.  cup         B.  pint         C.  quart         D.  gallon

8. Brett has been taking care of his neighbor’s dog for 7 days. Brett walked the dog outside 3 times a day. In all, how many times did Brett walk the dog out?


        A.  7         B.  10         C.  21         D.  28

9. Kennedy had 900 pages left to read in the Harry Potter series. He just read another 201 pages. Applying a simple technique to solve the problem quickly, what is 900 - 201?


        A.  699         B.  700         C.  701         D.  799

10. Bryce is saving to buy a computer. He had 989 dollars saved. He just added 13 dollars to his savings. Between which two numbers is the sum of 989 and 13?


        A.  1,300 and 1,450         B.  900 and 1,050         C.  1,100 and 1,250         D.  700 and 850
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: