Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

Olympic Tiếng Anh Lớp 4Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 4 Vòng 17 Đề Số 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. There are 12 disks in a bag. You are going to take one disk out of the bag without looking. Which disk would you most likely get?


        A.           B.           C.           D.  

2.  Paige and her friends each have an apple tree growing in their garden. Paige’s garden has 4 more apples than Garden A. According to the graph above, which garden belongs to Paige?


        A.  garden E         B.  garden B         C.  garden C         D.  garden D

3. Colin is painting his white garage door gray. The door is split into different sections. According to the picture above, what fraction of the garage door has Colin painted gray?


        A.  1/4         B.  1/2         C.  3/4         D.  5/8


4. Mackenzie wrote the sentence and question above. If she were to write another sentence and question that can be answered in the same way, which of the following would she write?


A.  A box of raisins costs $3.00. How many boxes are needed to feed 10 children?
B.  A movie ticket costs $4.00. How many tickets can be purchased with $20.00?
C.  A candy bar costs $1.00. How much would 5 candy bars cost?
D.  None of them

5.  Sam wants to measure how fast his heart beats. What should he use?


        A.  thermometer         B.  stop watch         C.  ruler         D.  balance
9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, ___, ___

6.  Abby is keeping track of how many quarters she has in her bag. She seems to gain and loose quarters in a pattern. According to the pattern above, what are the next two amounts of quarters Abby will have in her bag?


        A.  14, 17         B.  18, 17         C.  16, 19         D.  20, 23

7. At 9:30 AM Kathleen started painting one of her bedroom walls. By 10:00 AM the wall looked like the image above. If she continues at this rate, at what time should she finish painting the wall?


        A.  10:30 AM         B.  11:00 AM         C.  11:30 AM         D.  12:00 AM

8. Ian bought a gift for his wife. He wrapped it in a rectangular box like the one above. How many faces, edges, and corners (vertices) are in the box Ian used?


        A.  6 faces, 12 edges, and 8 corners (vertices)
        B.  6 faces, 8 edges, and 12 corners (vertices)
        C.  8 faces, 6 edges, and 12 corners (vertices)
        D.  10 faces, 11 edges, and 13 corners (vertices)

9. The ordered number pairs for the figure above are given. J = (3, 2), K = (3, 6), L = (6, 6), M = (9, 2). If you slide this figure 2 units to the right, what would be the new set of ordered number pairs for the figure?


        A.  J(1, 0), K(3, 8), L(7, 8), M(10, 9)         B.  J(3, 4), K(3, 8), L(6, 8), M(9, 4)
        C.  J(5, 2), K(5, 6), L(8, 6), M(11, 2)         D.  J(1, 2), K(1, 6), L(4, 6), M(7, 2)

10. As Victoria reviewed her homework, she noticed she had forgotten to include the symbol to one of the answers. The answer is shown above. What symbol should Victoria add to correctly finish her homework?


        A.  +         B.  -         C.  ×         D.  ÷
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: