Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

Olympic Tiếng Anh Lớp 4Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 4 Vòng 13 Đề Số 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  Elijah found that ten apples weigh the same as two melons. If this were always the case, how many melons would weigh the same as 25 apples?


        A.  2         B.  3         C.  4         D.  5

2.  Mrs. Dillon teaches band. She created the graph above to show the number of boys and girls she taught in different years. Which statement is correct based on the information in the graph?


        A.  The total number of band members decreased each year.
        B.  The number of boys in the band decreased each year.
        C.  The difference between the number of boys and the number of girls in the band stayed the same each year.
        D.  There was a greater number of boys than girls in the band each year.

3.  Mr. Johns loves the Fourth of July. This year he has a big cookout planned. He went to Kroger and bought 8 packages of hot dogs and 10 packages of hamburger. He spent a total of $24.00 of the hot dogs. Which of the following expressions could be used to determine the cost of one package of hot dogs?


        A.           B.           C.           D.  

4.  Jacob created the number machine above. His number machine takes any number put into it, adds 20, then subtracts 10, and then adds 8. If Jacob puts the number 13 into his machine, what number will come out?


        A.  13         B.  23         C.  31         D.  33

5.  Mr. Garcia gave each of his students a notepad, a pencil, and a ruler on the first day of school. The chart above shows the different colors of the notepads, pencils, and rulers. How many different combinations of 1 notepad, 1 pencil, and 1 ruler can Mr. Garcia make?


        A.  11         B.  12         C.  13         D.  14

6. Hannah created the two equations above. According to Hannah’s equations, which of the following are the values for the triangle box and the square box?


        A.           B.  
        C.           D.  

7.  The picture above shows one of the squares Yvette sewed for a quilt. How many lines of symmetry does the quilt square have?


        A.  0         B.  2         C.  4         D.  8

8. Aidan participated in the fourth grade spelling bee. The spelling bee began in the morning at the time shown on the clock above. It ended 3 hours and 48 minutes later. What time did the spelling bee end?


        A.  11:15 AM         B.  11:48 AM         C.  11:63 PM         D.  12:03 PM

9.  Denise is making a game board. So far the design of the board looks like the image above. What fraction of Denise’s game board is shaded?


        A.  5/12         B.  7/12         C.  5/6         D.  12/5

10. Ms. Truman’s students recorded the temperature at 2:15 PM each day for 6 school days. The data is shown above. Which graph below best represents the temperatures recorded from Monday to Monday?


        A.           B.  
        C.           D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: