Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

Olympic Tiếng Anh Lớp 3Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 3 Vòng 1 Đề Số 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  Hina and her classmates visited Sea World last summer. Hina’s favorite animal was the manatee, which weighs about 1,500 pounds. About how many pounds will 3 manatees weigh together?


        A.  1,500 pounds         B.  3,000 pounds         C.  4,500 pounds         D.  6,000 pounds

2.  Vivian had a birthday party at the park yesterday. There were flying kites, food, ice cream and games like soccer. Which of the following objects at Vivian’s party best represents a cone?


        A.           B.  

        C.           D.  

3.  Bobby plays for the Brookside Badgers basketball team. He is a good shooter, but he must work on his free throw shots. During one basketball season, Bobby tried 465 free throws. He made 334 of them. How many free throws did Bobby miss?


        A.  131         B.  149         C.  162         D.  201

4.  John is drawing different shapes in his art journal. Which shape has a line of symmetry drawn through?


        A.  Figure A         B.  Figure B         C.  Figure C         D.  Figure D

5.  To make a chocolate pie, you will need 12 ounces of chocolate, some flour, eggs, sugar and milk. The chocolate comes in bars of 9.5 ounces. Since you have to buy 2 bars of chocolate, how much extra chocolate will you have?


        A.  2 ounces         B.  4 ounces         C.  6 ounces         D.  7 ounces

6.  Kendrick is playing a board game with his friends, but they lose the number cube. Kendrick finds a wooden cube and writes one number one each face. How many numbers will Kendrick write?


        A.  2         B.  4         C.  6         D.  8

7.  During a field trip to NASA, Marissa, Matthew, and Jacinto learned about space shuttles, space suits, and what life is like on the moon. In the NASA gift store, Marissa spent 2 quarters and 2 nickels. Matthew spent l half dollar and l dime. Jacinto spent l quarter, 2 dimes, and 3 nickels. Who spent the most?


        A.  Marissa         B.  Matthew         C.  Jacinto         D.  They all spent the same.

8.  Cindy is busy in the kitchen baking cookies for her sisters. She is using flour, eggs, milk, butter, and chocolate chips. What does the scale in the picture tell you about the flour?


        A.  It weighs more than 2 pounds         B.  It weighs exactly l pound
        C.  It weighs less than l pound         D.  It weighs more than 1 pound

9.  Kareem has a bag with 68 blue chips, 38 red chips, 17 yellow chips and 2 green chips. He grabs a handful of chips from the bag. Which chips could be in his hand?


        A.  3 green, 1 red, 2 yellow         B.  l black, 6 blue, 5 red
        C.  7 white, 3 yellow, 1 green         D.  10 blue, 13 yellow, 2 red

10.  Felix, Abby, Brent, and Narmeen each took their cameras outside to take pictures of their favorite insects. Felix took 42 pictures of bugs in the garden. Abby, Brent, and Narmeen each took 10 pictures of bugs near a pond. How many pictures did the four friends take in all?


        A.  42         B.  62         C.  72         D.  92
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: