Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 10

Olympic Tiếng Anh Lớp 10Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 10 Vòng 1 Đề Số 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  A circle’s center is at (2, –3), and one point on the circle is (3, 5). What is the length of the circle’s radius?


        A.  21         B.  29         C.  65         D.  89         E.  72

2.  For what positive values of n is 1/n < n?


        A.  1 and values greater than 1
        B.  only values greater than 1
        C.  only positive values less than 1
        D.  all positive values
        E.  None of them

3.  A scientist is researching the amount of water used in 6 towns. She organizes her data as a scatter plot comparing each town’s population and water usage measured in gallons. Using the same 6 data points, which graph shows the line of best fit?


        A.           B.  
        C.           D.  
        E.  None of them

4.  The chart shows temperature readings taken by a weather balloon as it rose into the air. Based on the data in this chart, which function relates altitude, a, in kilometers, to temperature, T, in degrees Celsius?


        A.  T = –6.5a + 30         B.  T = 6.5a + 30         C.  T = a + 1         D.  T = a – 6.5         E.  T = 2a – 6

5.  The figure shown is a large unpainted cube made of 27 smaller cubes. If the entire surface of the large cube is painted, how many of the small cubes will have paint on exactly two sides?


        A.  6         B.  8         C.  12         D.  24         E.  35

6.  The table lists the mean price of a gallon of gasoline during each month over one six-month period. Which graph should be used to show the change in the price of a gallon of gasoline over time?


        A.  line graph         B.  circle graph         C.  box-and-whisker graph
        D.  histogram         E.  None of them

7.  Fun Times Ice-Cream Shop sells a large ice-cream cone for $2.50 and a small ice-cream cone for $1.75. To make a profit, the store needs to sell $700 worth of ice-cream cones. If l is the number of large cones sold and s is the number of small cones sold, which inequality shows the numbers of large and small cones that need to be sold to make a profit?


        A.  2.50l +1.75s ≥ 700         B.  2.50l +1.75s ≤ 700         C.  1.75l + 2.50s ≥ 700
        D.  1.75l + 2.50s ≤ 700         E.  1.7l + 1.50s ≤ 70

8.  Scientists have discovered that a person’s height is related to the length of the person’s tibia (shinbone). The graph plots the height and tibia length for ten individuals. Based on an estimated line of best fit, which of the following is the best prediction of a man’s height if his tibia is 15 centimeters long?


        A.  60 centimeters         B.  140 centimeters         C.  110 centimeters
        D.  90 centimeters         E.  160 centimeters

9.  James hears a classmate say that all trapezoids have congruent base angles. Which figure could James use to show that his classmate’s statement is incorrect?


        A.           B.  
        C.           D.  
        E.  None of them

10.  What is the solution to the equation 5x + 7x + 14 = 4x – 18


        A.  x = -5         B.  x = -1         C.  x = -2         D.  x = -3         E.  x = -4
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: