Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater;
B.  the quantity in Column B is greater;
C.  the two quantities are equal;
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them

2. Which of the following numbers could be described in the following way: an integer that is a natural, rational and whole number?
A.  0
B.  1
C.  2.33
D.  -3
E.  None of them


3. Connor made the graph shown above, which shows how he spends a typical day. For what percentage of the day does Connor work at his part-time job?
A.  2.5%
B.  9.4%
C.  10.4%
D.  37.5%
E.  20.8%

4. Which line has a y-intercept of -5 and an x-intercept of 1?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them


5. When cubes are placed side by side, the number of faces ( f ) of the cubes that can be seen as you walk around them is related to the total number of cubes (c), as shown in the table above. If 11 cubes are placed side by side, how many faces can be seen?
A.  21
B.  28
C.  35
D.  37
E.  66

6. What is the value of the expression 0.12 ÷ 12?
A.  100
B.  10
C.  1
D.  0.01
E.  0.001

7. Divide x5 by x2
A.  x25
B.  x10
C.  x7
D.  x3
E.  x2.5


2, 4, 6, 4, 8, 2, 9, 4, 3, 8

8. What is the mode of the list of numbers above?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
E.  6

9. In the fraction 3/x, x may not be substituted by which of the following sets?
A.  {1, 2, 4}
B.  {-2,-3,-4}
C.  {1, 3, 7}
D.  {0, 10, 20}
E.  {1.8, 4.3}

10. Sarah needs to make a cake and some cookies. The cake requires 3/8 cup of sugar and the cookies require 3/5 cup of sugar. Sarah has 15/16 cups of sugar. Does she have enough sugar, or how much more does she need?
A.  She has enough sugar.
B.  She needs 1/8 of a cup of sugar.
C.  She needs 3/80 of a cup of sugar.
D.  She needs 4/19 of a cup of sugar.
E.  She needs 1/9 of a cup of sugar.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: