Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If 2x + 1 = 8, what is the value of 4x + 1?
A.  14
B.  15
C.  16
D.  17
E.  18

2. If the ratio of x to 900 is equal to the ratio of 2 to 3, and if the ratio of 900 to g is equal to the ratio of 3 to 5, what is the value of x + g ?
A.  1900
B.  2000
C.  2100
D.  2200
E.  2300

3. For positive integers a, b, c, and d, is defined as the greater number in the top row minus the lesser number in the bottom row. What is the value of ?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6
E.  7

4. The lengths of two sides of an isosceles triangle are 3 and 4. What is one possible length of the third side?
A.  5 or 8
B.  6 or 7
C.  3 or 4
D.  1 or 2
E.  8 or 9


5. The partially completed chart above refers to 30 apartments, 19 of which have fireplaces. How many of the 30 apartments have built-in bookcases?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  10
E.  11

6. If x and y are positive, y = x - 3, and xy = 54, what is the value of y/x?
A.  2/3
B.  1
C.  2
D.  3/5
E.  6/7

7. The average (arithmetic mean) of a set of 10 different numbers is 100. If the numbers 90 and 70 are removed from the set, what is the average of the remaining numbers?
A.  100
B.  101
C.  102
D.  104
E.  105

8. A rectangle measuring 9 centimeters by 12 centimeters is completely divided into t nonoverlapping triangles, each with sides of length 3 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. What is the value of t ?
A.  17
B.  18
C.  19
D.  20
E.  21


9. In the figure above, the seven small circles, which have equal radii, and the large circle share only those points on the circles that are marked. Point P is the center of the large circle and PA and PB are radii. The area of the shaded portion is how many times the area of one of the small circles?
A.  1
B.  7/6
C.  2/3
D.  2
E.  8/9

10. Diana ran a race of 700 meters in two laps of equal distance. Her average speeds for the first and second laps were 7 meters per second and 5 meters per second, respectively. What was her average speed for the entire race, in meters per second?
A.  5
B.  6
C.  34/7
D.  35/6
E.  39/7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: