Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The circle graph above shows how David’s monthly expenses are divided. If David spends $450 per month for food, how much does he spend per month on his car?
A.  $200
B.  $320
C.  $360
D.  $400
E.  $450

2. If n and k are positive integers and 8n = 2k, what is the value of n/k?
A.  1/4
B.  1/3
C.  1/2
D.  3
E.  4

3. In a certain store, the regular price of a refrigerator is $600. How much money is saved by buying this refrigerator at 20 percent off the regular price rather than buying it on sale at 10 percent off the regular price with an additional discount of 10 percent off the sale price?
A.  $6
B.  $12
C.  $24
D.  $54
E.  $60

4. If the function f is defined by f(x) = 3x + 4, then 2f(x) + 4 =
A.  5x + 4
B.  5x + 8
C.  6x + 4
D.  6x + 8
E.  6x + 12

5. What is the greatest possible area of a triangle with one side of length 7 and another side of length 10 ?
A.  17
B.  34
C.  35
D.  70
E.  140

6. A total of 120,000 votes were cast for 2 opposing candidates, Garcia and Pérez. If Garcia won by a ratio of 5 to 3, what was the number of votes cast for Pérez?
A.  15,000
B.  30,000
C.  45,000
D.  75,000
E.  80,000

7. If a positive integer n is picked at random from the positive integers less than or equal to 10, what is the probability that 5n + 3 ≤ 14 ?
A.  0
B.  1/10
C.  1/5
D.  3/10
E.  2/5

8. If t is a number greater than 1, then t2 is how much greater than t ?
A.  1
B.  2
C.  t
D.  t(t − 1)
E.  (t − 1)(t + 1)

9. The height of a right circular cylinder is 5 and the diameter of its base is 4. What is the distance from the center of one base to a point on the circumference of the other base?
A.  3
B.  5
C.  29
D.  33
E.  41


I. 1
II. 2
III. 4

10. If p and n are integers such that p > n > 0 and p2 - n2 = 12, which of the statements can be the value of p - n?
A.  I only
B.  II only
C.  I and II only
D.  II and III only
E.  I, II, and III


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: