Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A particular type of soup is made by combining water and cabbage so that the ratio of water to cabbage is 9 to 1 by weight. How many pounds of cabbage are needed to make 180 pounds of this type of soup?
A.  9
B.  18
C.  20
D.  160
E.  162

2. A triangle is to be changed by increasing the length of its base by 40% and decreasing the length of its height by 40%. Which of the following must be true about the area of the triangle?
A.  It will increase by 40%.
B.  It will increase by 16%.
C.  It will not change.
D.  It will decrease by 16%.
E.  It will decrease by 40%.


3. In the figure above, four line segments meet at a point to form four angles. What is the value of x?
A.  180
B.  240
C.  288
D.  312
E.  336

4. If ab = 4−ab and ba = 1, where a and b are positive integers, what is the value of a?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  3
E.  4

5. On a race, Aubrey ran 3/4 of the time with a good-luck cabbage, and 1/4 of the time without it. With the cabbage, her running speed was 6 miles per hour, and her running speed without the cabbage was 12 miles per hour. The distance that Aubrey ran with the cabbage was what fraction of the total distance that she ran?
A.  1/5
B.  2/5
C.  3/5
D.  4/5
E.  5/5


6. In the figure above, ABCD is a rectangle and FC = ED. What fraction of the rectangle is shaded?
A.  1/2
B.  1/3
C.  1/4
D.  1/5
E.  1/6

7. How long will Lucy have to wait before for her $2,500 invested at 6% earns $600 in simple interest?
A.  2 years
B.  3 years
C.  4 years
D.  5 years
E.  6 years

8. Grace has 16 jellybeans in her pocket. She has 8 red ones, 4 green ones, and 4 blue ones. What is the minimum number of jellybeans she must take out of her pocket to ensure that she has one of each color?
A.  4
B.  8
C.  12
D.  13
E.  16

9. If r = 5z, then 15z = 3y, then what is the value of r?
A.  y
B.  2y
C.  5y
D.  10y
E.  15y

10. What is 35% of a number if 12 is 15% of a number?
A.  5
B.  12
C.  28
D.  33
E.  62


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: