Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If 4(t + u) + 3 = 19, then t + u =
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6
E.  7


2. In the figure above, lines l and k intersect at point Q. If m = 40 and p = 25, what is the value of x ?
A.  15
B.  20
C.  25
D.  40
E.  65


3. Which of the following equations is satisfied by the five pairs of numbers listed in the table above?
A.  y = x3 + 3
B.  y = 3x + 3
C.  y = -3x + 6
D.  y = x2 + 6
E.  y = x2 - 7


I. w < z
II. x < y
III. y < z

4. If and w < y < z, which of the statements above must be true?
A.  I only
B.  II only
C.  III only
D.  I and III only
E.  I, II, and III


5. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them


6. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them

7. A salesman’s monthly gross pay consists of $1,200 plus 20 percent of the dollar amount of his sales. If his gross pay for one month was $2,500, what was the dollar amount of his sales for that month?
A.  $6,550
B.  $6,600
C.  $6,200
D.  $6,500
E.  $6,400

8. A store charges $28 for a certain type of sweater. This price is 40 percent more than the amount it costs the store to buy one of these sweaters. At an end-of-season sale, store employees can purchase any remaining sweaters at 30 percent off the store’s cost. How much would it cost an employee to purchase a sweater of this type at this sale?
A.  $8.40
B.  $14.00
C.  $19.60
D.  $20.00
E.  $25.20

9. A computer is on sale for $1600, which is a 20% discount off the regular price. What is the regular price?
A.  $1800
B.  $1900
C.  $2000
D.  $2100
E.  $2200

10. During a 5-day festival, the number of visitors tripled each day. If the festival opened on a Thursday with 345 visitors, what was the attendance on that Sunday?
A.  345
B.  1,035
C.  1,725
D.  3,105
E.  9,315


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: