Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x is a positive integer satisfying x7 = k and x9 = m, which of the following must be equal to x11 ?
A.  m2/k
B.  m2 - k
C.  m2 - 7
D.  2k - m
E.  k + 4

2. After the first term in a sequence of positive integers, the ratio of each term to the term immediately preceding it is 2 to 1. What is the ratio of the 8th term in this sequence to the 5th term?
A.  6 to 1
B.  8 to 5
C.  8 to 1
D.  64 to 1
E.  256 to 1


3. In the figure above, the smaller circles each have radius 3. They are tangent to the larger circle at points A and C, and are tangent to each other at point B, which is the center of the larger circle. What is the perimeter of the shaded region?
A.  
B.  
C.  
D.  12π
E.  15π

4. Each of the following inequalities is true for some values of x EXCEPT
A.  x < x2 < x3
B.  x < x3< x2
C.  x2 < x3
D.  x3 < x < x2
E.  x3 < x2


5. In the figure above, AC = 6 and BC = 3. Point P (not shown) lies on AB between A and B such that CP ⊥ AB. Which of the following could be the length of CP ?
A.  2
B.  4
C.  5
D.  7
E.  8

6. If 10 + x is 5 more than 10, what is the value of 2x ?
A.  -5
B.  5
C.  10
D.  25
E.  50

7. The result when a number is divided by 2 is equal to the result when that same number is divided by 4. What is that number?
A.  -4
B.  -2
C.  0
D.  2
E.  4


8. If this page was folded along the dotted line in the figure above, the left half of the letter W would exactly coincide with the right half of W. Which of the following letters, as shown, CANNOT be folded along a vertical line so that its left half would coincide with its right half?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

9. A car dealer sells a SUV for $39,000, which represents a 25% profit over the cost. What was the cost of the SUV to the dealer?
A.  $32,500
B.  $33,800
C.  $29,250
D.  $33,999
E.  $31,200

10. What is the value of this expression 8.23 x 109?
A.  0.00000000823
B.  0.000000823
C.  8.23
D.  8230000000
E.  823000000000


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: