Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The seating for the play is arranged in three sections as the picture shown above. If each square in sections A and B of the diagram represents one seat, how many seats are there in section C?
A.  36
B.  64
C.  100
D.  196
E.  200

2. One of the props needed for the play is a sphere that will be hung from a ceiling. The surface area of the sphere is 5 024 cm2. If the surface area of a sphere can be found by using the formula A = 4πr2 , where r is the radius, what is the radius of the sphere, to the nearest centimetre?
A.  20 cm
B.  40 cm
C.  200 cm
D.  400 cm
E.  1,256 cm

3. To win tickets to the school play, Joshua entered a contest by answering a skill-testing question. His answer of –3 is a solution for the equation
A.  7 – 2x = 1
B.  7x/9 = -7/3
C.  2(x – 2) = 2 – 3(x – 3)
D.  –3x + 2 = –7
E.  –3x - 2 = –5


4. The numbers q, r, s, t, and u are indicated in the number line above. Which of the following is the largest in value?
A.  q×u
B.  r×s
C.  q×t
D.  u
E.  q×r

5. Keisha has a collection of dimes and nickels worth a total of $4. If she has 50 coins in all, how many nickels does Keisha have?
A.  20
B.  25
C.  30
D.  35
E.  40

6. The function g is defined by g(x) = 6x2 + x − 2. In the x-y plane, the graph of y = g(x) crosses the x-axis at x = a. Which of the following could be the value of a?
A.  1/2
B.  1
C.  3/2
D.  2
E.  5/2


7. In the equation above, the numbers x, y, and z are either positive or negative. Which of the following must be equal to 4?
A.  2x
B.  2z
C.  xz/2y
D.  2y/xz
E.  2xz/y

8. If 2p+2 + 2p+1 = 96, then what is the value of p?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  5

9. If 1 < 6a − 1 < 2, what is one possible value of a?
A.  0.2
B.  0.3
C.  0.4
D.  0.5
E.  0.6

10. If x percent of y is z, then z is what percent of xy?
A.  0.01%
B.  0.1%
C.  1%
D.  10%
E.  100%


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: