Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. To calculate the speed of a motorcycle, if d = distance a motorcycle travels in metres, r = speed in m/s, and t = time in seconds, which of the following is the formula d = rt would have to be rewritten as?
A.  r = d – t
B.  r = dt
C.  r = t/d
D.  t = dr
E.  r = d/t


2. At the scene of an accident, the police measured the length of the skid marks as 87 m. According to the graph above, the best estimate of the speed of the car before the driver applied the brakes is
A.  100 km/h
B.  110 km/h
C.  less than 100 km/h
D.  between 100 and 110 km/h
E.  more than 110 km/h

3. During a recent price war, gas prices dropped from 56.9¢/L to 39.5¢/L. If you bought 55 L of gas, how much did you save by filling up at the lower price?
A.  $9.57
B.  $17.40
C.  $21.73
D.  $31.30
E.  $35.75

4. Two cars leave from a particular gas station at the same time. One car travels east at 90 km/h. The other travels west at 100 km/h. How long will it take before the cars are 570 km apart?
A.  6 h
B.  5.7 h
C.  3 h
D.  1.5 h
E.  4.5 h

5. While on a vacation, you decide to rent a bike. The cost of renting a bike is $3.75 for the first hour and $3.25 for each additional hour. What is the cost to rent a bike for 5 hours?
A.  $18.75
B.  $16.75
C.  $16.45
D.  $13.00
E.  $12.25

6. Advertising posters for a school play will be drawn on posterboard. A large piece of posterboard measures 3.0 m × 1.2 m, and the size of each poster will be 60 cm × 80 cm. What is the greatest number of posters that can be cut from one piece of posterboard?
A.  3
B.  6
C.  7
D.  8
E.  10

7. Students sold 330 tickets for the school play, for a total amount of $1 410. If student tickets cost $3 and adult tickets cost $5, how many student tickets were sold?
A.  120
B.  165
C.  175
D.  210
E.  225


8. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them


9. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given
E.  None of them


10. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given
E.  None of them


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: