Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. In △PQR above, PR = QR. Which of the following must be true?
A.  u = x
B.  x = v
C.  x = z
D.  y = x
E.  y = z

2. If a triangle has exactly one of its vertices on a circle, which of the following CANNOT be the number of points that the triangle and the circle have in common?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
E.  6


3. The bar graph above shows the number of tons of beans produced on a large farm for the years 1985 through 1991. For which of the following two-year periods was the average (arithmetic mean) bean production closest to the bean production in 1985 ?
A.  1986-1987
B.  1987-1988
C.  1988-1989
D.  1989-1990
E.  1990-1991


4. One number is to be selected at random from each of the lists above. What is the probability that both of the numbers selected will be less than 5 ?
A.  1/9
B.  2/9
C.  1/3
D.  4/9
E.  5/9

5. How many positive integers less than 1,001 are divisible by either 2 or 5 or both?
A.  400
B.  500
C.  540
D.  600
E.  700


6. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them


7. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater
B.  the quantity in Column B is greater
C.  the two quantities are equal
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them

8. Which of these equations is a direct variation?
A.  y = -8
B.  y = -8x
C.  y = -8x + 1
D.  y = -8x - 1
E.  y = -5x + 3

9. What is the range of the function f(x) = x/2 - 2 when the domain is {2, 4, 6}?
A.  {8, 12, 16}
B.  {0, 1, 2}
C.  {-1, 0, 1}
D.  {-1, 0, 1/2 }
E.  {0, 2, 4}

10. If ƒ(x) = 7(x - 2) + 4(x +1), what is ƒ(2)?
A.  9
B.  10
C.  11
D.  12
E.  13


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: