Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If m, n, and k are to be assigned different values from the list ﹛1, 2, 3﹜, how many different values will be possible for the expression (m + n)k ?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  8
E.  9


2. The table above shows the number of employees at Company X classified according to work shift and salary. If a second-shift employee will be picked at random, what is the probability that the employee’s salary is over $30,000 ?
A.  1/2
B.  1/3
C.  1/10
D.  2/3
E.  2/5

3. Emerson School has s students equally divided among c classes. The school wants to order enough health textbooks so that each student will have a book and each class will have 2 extra books. How many health textbooks does the school need to order?
A.  s/c + 2
B.  s + 2
C.  s + 2c
D.  c + 2s
E.  c(s + 2)

4. A store discounts merchandise by 10 percent of the original price at the end of each week and stops when the merchandise is priced at 50 percent of the original price. Which of the following graphs could correctly represent the price of an article of merchandise over an eight-week period?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

5. When a coin is tossed in an experiment, the result is either a head or a tail. A head is given a point value of 1 and a tail is given a point value of 0. If the sum of the point values after 50 tosses is 14, how many of the tosses must have resulted in tails?
A.  14
B.  18
C.  32
D.  36
E.  39


6. What is the perimeter of the trapezoid above?
A.  52
B.  72
C.  75
D.  80
E.  87

7. Marcus can spend no more than $120 on jeans and shirts for school. He buys 3 pairs of jeans at $32 each. If x represents the dollar amount he can spend on shirts, which of the following inequalities could be used to determine the possible values for x ?
A.  (3)•32 - x ≤ 120
B.  (3)•32 + x ≥ 120
C.  x ≤ (3)•32
D.  (3)•32 - x ≥ 120
E.  (3)•32 + x ≤ 120

8. If y is directly proportional to x, which of the following could be the graph that shows the relationship between y and x ?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

9. If , then
A.  9/10
B.  20/23
C.  20/27
D.  2/3
E.  3/5

10. The interior dimensions of a rectangular fish tank are 4 feet long, 3 feet wide, and 2 feet high. The water level in the tank is 1 foot high. All of the water in this tank is poured into an empty second tank. If the interior dimensions of the second tank are 3 feet long, 2 feet wide, and 4 feet high, what is the height of the water in the second tank?
A.  0.5 ft
B.  1 ft
C.  1.5 ft
D.  2 ft
E.  4 ft


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: