Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A furniture company makes one style of tables and chairs. The chart on the left above gives the prices of these tables and chairs in three different years. The chart on the right gives the maximum number of tables and chairs that can be stocked in each of three warehouses, X, Y, and Z. Based on the prices shown, what was the maximum possible value of the table and chair inventory in warehouse Y in 1995 ?
A.  $23,950
B.  $26,500
C.  $27,200
D.  $28,400
E.  $29,500

2. The total cost of 30 identical erasers is y dollars. At this rate, what is the total cost in dollars of 70 of these erasers in terms of y?
A.  3y/7
B.  4y/7
C.  7y/4
D.  7y/3
E.  70y

3. Figure ABC is an isosceles triangle with base BC. Which is a true statement about △ABC?
A.  ∠A≌ ∠B
B.  AC=AB
C.  AC=CB
D.  ∠A≌ ∠C
E.  AB=BC


4. In the figure above, which of the following is greatest?
A.  a
B.  b
C.  c
D.  d
E.  e

5. If y is 12 less than the product of a and b, then which of the following is an expression for y in terms of a and b?
A.  12 − (a + b)
B.  (a + b) − 12
C.  12 − ab
D.  a/b − 12
E.  ab - 12


6. If x satisfies the equation above, then what is the value of x?
A.  -2
B.  -1
C.  0
D.  1
E.  2

7. A caterer will make cabbage sandwiches for special occasions by charging a one-time fee of $50, plus $8 for each sandwich. Which of the following is the total cost in dollars for an order of c cabbage sandwiches?
A.  42c
B.  50c + 8
C.  58 + c
D.  50 + 8c
E.  50 + c + 8

8. If , what is the value of x?
A.  -5/9
B.  7/3
C.  3
D.  7
E.  25/3

9. Francis bought a stereo for x dollars and sold it at a 3 percent profit. Which of the following gives the amount of Francis’ profit?
A.  $0.03x
B.  $0.07x
C.  $0.30x
D.  $0.70x
E.  $0.97x

10. What is the y-intercept of the graph of the equation 3x + 6y = 18?
A.  -6
B.  -3
C.  3
D.  6
E.  9


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: