Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


k = 3wx
m = (w -1)k

1. If k and m are defined by the equations above, what is the value of m when w = 4 and x = 1 ?
A.  0
B.  3
C.  12
D.  24
E.  36


2. There are five houses on each side of a street, as shown in the figure above. No two houses next to each other on the same side of the street and no two houses directly across from each other on opposite sides of the street can be painted the same color. If the houses labeled G are painted gray, how many of the seven remaining houses cannot be painted gray?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
E.  6

3. If 7n× 73 = 712, what is the value of n ?
A.  2
B.  4
C.  9
D.  15
E.  36

4. If w is a positive integer and (2w)w = 28 · 28, then what is the value of w?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  3
E.  4

5. If −1 < y < 0, which of the following is not between −1 and 0?
A.  −1 − y
B.  y/2
C.  -√y + 1
D.  1/y
E.  -y2


6. Which of the following could be the equation of the graph above?
A.  y = x2 + 2
B.  y = (x + 2)2
C.  y = x2 - 2
D.  y = (x - 2)2
E.  y = 2x2

7. What is the total number of right angles formed by the edges of a cube?
A.  36
B.  24
C.  20
D.  16
E.  12

8. If (p + 1)(t -3) = 0 and p is positive, what is the value of t ?
A.  -3
B.  -1
C.  0
D.  1
E.  3


9. Which of the following equations describes y in terms of x for all ordered pairs in the table above?
A.  y = 100 - x2
B.  y = 100 - x
C.  y = 100 - 2x
D.  y = 100 - 4x
E.  y = 100 - 100x

10. A stamp collecting club calculated that the average (arithmetic mean) number of stamps in its members’ 10 collections was 88. However, it was discovered that 2 numbers in the calculations were entered incorrectly. The number 55 was entered as 75 and the number 78 as 88. What is the correct average number of stamps in the 10 collections?
A.  91
B.  89
C.  87
D.  86
E.  85


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: