Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Three percent of 4,200 is equal to 6 percent of what number?
A.  8400
B.  1260
C.  252
D.  126
E.  2100


2. The pie chart above shows the three sources for Lana’s college tuition. If 1/4 of the total amount was from scholarships and 1/3 was from student loans, what is the value of x ?
A.  120
B.  130
C.  140
D.  150
E.  160

3. If a is greater than 4, then, of the following, which will always have the least value?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  


4. If x is the coordinate of the indicated point on the number line above, which of the lettered points has coordinate −2x ?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  D
E.  E


5. The graphs of the functions f and g are lines, as shown above. What is the value of f(3) + g(3) ?
A.  1.5
B.  2
C.  3
D.  4
E.  5.5

6. If 75 percent of m is equal to K percent of 25, where k > 0, what is the value of m/K?
A.  3/16
B.  1/3
C.  3/4
D.  3
E.  16/3

7. R is the midpoint of line segment PT, and Q is the midpoint of line segment PR. If S is a point between R and T such that the length of segment QS is 10 and the length of segment PS is 19, what is the length of segment ST ?
A.  13
B.  14
C.  15
D.  16
E.  17


8. A high school student makes a work arrangement with his father. In return for unlimited use of a truck for one year, he agrees to pay the estimated yearly truck expenses as shown above. The student also wishes to earn $2,000.00 above these truck expenses. The student works 8 hours a week for 52 weeks on the farm. What is the lowest hourly wage he must earn in order to pay these truck expenses for one year and also save $2,000.00?
A.  $6.25/h
B.  $10.50/h
C.  $11.05/h
D.  $12.50/h
E.  $13.75/h

9. If nk = 64 and n and k are integers, which of the following could NOT be a value of n ?
A.  -2
B.  2
C.  4
D.  8
E.  16

10. In the equation (4K8)/3 = m, K is a digit in the three-digit number 4K8, and m is a positive integer. Which of the following could be the digit K ?
A.  1
B.  3
C.  4
D.  5
E.  7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: