Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. In the figure above, what is the slope of line l?
A.  -r/s
B.  r/s
C.  -s/r
D.  s/r
E.  -1/rs


I. M is the center of the circle.
II. M is on arc XY.
III. M is outside of the circle.

2. Points X and Y are two different points on a circle. Point M is located so that line segment XM and line segment YM have equal length. Which of the following could be true?
A.  I only
B.  II only
C.  I or II only
D.  II or III only
E.  I, II, or III

3. If A is the set of prime numbers and B is the set of two-digit positive integers whose units digit is 5, how many numbers are common to both sets?
A.  None
B.  1
C.  2
D.  5
E.  9


4. Look at the diagram above. At the end of the day, Pat relaxes in a hot tub that is the shape of a cylinder. The hot tub has a radius of 2 m and depth of 1 m. The formula for the volume of a cylinder is V =πr2h. If the radius of the tub is doubled, then the volume will be
A.  halved
B.  doubled
C.  increased four times
D.  increased eight times
E.  increased 16 times

5. The sum of five consecutive whole numbers is less than 25. One of the numbers is 6. Which of the following is the greatest of the consecutive numbers?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9
E.  10

6. If (x + 2)n(x - 2) = (x + 2)(x2 - 4) for all values of x, what is the value of n ?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  It cannot be determined from the information given.I. b = c
II. f > e
III. a + d = 0

7. The coordinates of three points are given in the figure above. Which of the statements must be true?
A.  None
B.  I only
C.  II and III only
D.  I, II, and III
E.  I and II only

8. If k is a number so that the sum of k and any number in the set {6, 2, 1, 3} is also in the set, what is the value of k ?
A.  5
B.  4
C.  1
D.  0
E.  -1

9. Conall had a box of 36 candy bars to sell for a class fundraiser. He sold 10 of the bars on his own, and his mother sold half of the remaining bars to her coworkers. If no other bars were sold, what fraction of Conall’s original 36 bars remained unsold?
A.  5/8
B.  11/36
C.  1/3
D.  13/36
E.  7/18

10. A circle of radius 4 and a circle of radius 5 have exactly one point in common. If P is a point on one circle and Q is a point on the other circle, what is the maximum possible length of segment PQ ?
A.  9
B.  10
C.  13
D.  14
E.  18


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: