Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Two buses leave from a particular gas station at the same time. One bus travels east at 90 km/h. The other bus travels west at 100 km/h. How long will it take before the buses are 570 km apart?
A.  6 h
B.  5.7 h
C.  3 h
D.  1.5 h
E.  4.2 h


2. Your flight lands at Heathrow Airport in London. A sample of planes arriving at Heathrow Airport between 12:00 P.M. and 10:00 P.M. on a particular day and the number of passengers on each are plotted on the scatter plot above. The scatter plot shows that
A.  in the afternoon fewer planes land than in the evening
B.  in the evening there are more passengers per plane than in the afternoon
C.  in the evening more planes land than in the afternoon
D.  in the afternoon there are more passengers per plane than in the evening
E.  in the evening there are less passengers per plane than in the afternoon

3. Which of the following transformations does not maintain congruency between the object and its image?
A.  Reflection
B.  Rotation
C.  Translation
D.  Dilatation
E.  None of them

4. The formula is used to determine the volume of a cone-shaped paper cup. To what set of numbers does π belong?
A.  Natural numbers
B.  Decimal numbers
C.  Imaginary numbers
D.  Rational numbers
E.  Irrational numbers


5. From the castle, your group walks to the flower gardens as shown above. What is the shortest distance from the castle to the flower gardens(Sin38° = 0.61, Cos38° = 0.79)?
A.  57 m
B.  49 m
C.  44 m
D.  39 m
E.  28 m

6. What is the value of 23 + 4-1 expressed as a decimal?
A.  6.25
B.  8.25
C.  10.0
D.  12.0
E.  12.25

7. A foghorn sounds a blast for 2 seconds and then is silent for 8 seconds. This pattern continues for 3 1/2 hours. How many blasts does the foghorn make in this period of time?
A.  21
B.  126
C.  630
D.  860
E.  1260


8. A right-angled triangle is shown above. Which of the following diagrams represents the triangle above when it is reflected using the y-axis as the line of reflection?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  


9. Use the algebra-tile legend above to answer this question. Kent and Larissa go to a movie. Admission is x dollars per person. They have a $5 discount coupon. Which of the following algebra-tile models represents a mathematical expression for what they pay?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  


10. On the grid above, the original image is Δ ABC and the dilatation image is Δ A′B′C′ . The scale factor of the dilatation is
A.  1/4
B.  1/3
C.  3
D.  4
E.  8


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: