Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A company produced 300 appliances in the first week of the month. Because it received additional machinery, its production increased 50 percent from the first week to the second week. How many appliances did the company produce the second week?
A.  440
B.  470
C.  460
D.  430
E.  450

2. If 30 percent of 40 percent of a positive number is equal to 20 percent of w percent of the same number, what is the value of w ?
A.  80
B.  60
C.  50
D.  15
E.  10

3. There are 75 more woman than men enrolled in Linden College. If there are n men enrolled, then, in terms of n, what percent of those enrolled are men?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

4. The price of a telephone was first increased by 10 percent and then the new price was decreased by 25 percent. The final price was what percent of the initial price?
A.  78%
B.  80%
C.  82.5%
D.  85%
E.  87.5%

5. If a + 2b is equal to 125 percent of 4b, what is the value of a/b ?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6
E.  7

6. If 20 percent of x equals 80 percent of y, which of the following expresses y in terms of x ?
A.  y = 16% of x
B.  y = 25% of x
C.  y = 60% of x
D.  y = 100% of x
E.  y = 400% of x

7. When the positive even integer n is increased by 50 percent of itself, the result is between 10 and 20. What are the possible values of n?
A.  9, 11, 13
B.  6, 7, 8
C.  10, 12, 13
D.  3, 4, 5
E.  8, 10, 12

8. If 30 percent of m is 40, what is 15 percent of m ?
A.  15
B.  20
C.  25
D.  30
E.  35


9. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater;
B.  the quantity in Column B is greater;
C.  the two quantities are equal;
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them


10. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A.  the quantity in Column A is greater;
B.  the quantity in Column B is greater;
C.  the two quantities are equal;
D.  the relationship cannot be determined from the information given.
E.  None of them


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: