Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. On the number line above, the tick marks are equally spaced and their coordinates are shown. Of these coordinates, which has the smallest positive value?
A.  a
B.  b
C.  c
D.  d
E.  e


10, 18, 4, 15, 3, 21, x

2. If x is the median of the 7 numbers listed above, which of the following could be the value of x ?
A.  5
B.  8
C.  9
D.  14
E.  16

3. Two spheres, one with radius 7 and one with radius 4, are tangent to each other. If P is any point on one sphere and Q is any point on the other sphere, what is the maximum possible length of PQ ?
A.  7
B.  11
C.  14
D.  18
E.  22


4. The first table above shows the number of premium members at two video rental stores, A and B, during the years 2000–2002. The second table shows the average (arithmetic mean) number of video rentals per premium member at store B during each of those years. Based on this information, which of the following best approximates the total number of video rentals by premium members at Store B during the years 2000–2002 ?
A.  24,000
B.  46,000
C.  58,000
D.  70,000
E.  130,000


5. In △ABC above, AB = AC, E is the midpoint of AB, and D is the midpoint of AC. If AE = x and ED = 4, what is length BC ?
A.  6
B.  8
C.  2x
D.  4x
E.  4x2

6. A student was given a piece of rope and told to cut it into two equal pieces, keep one piece, and pass the other piece to the next student. Each student was to repeat this process until every student in the class had exactly one piece of rope. Which of the following could be the fraction of the original rope that one of the students had?
A.  1/14
B.  1/15
C.  1/16
D.  1/17
E.  1/18

7. Which of the following is the graph of a function f such that f(x) = 0 for exactly two values of x between -5 and 5 ?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  


8. If x = 20 and y = 30 in the figure above, what is the value of z ?
A.  60
B.  70
C.  80
D.  90
E.  100

9. If x and y are integers, 7 < y < 16, and x/y = 2/5, how many possible values are there for x ?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  5


10. Point O is the center of both circles in the figure above. If the circumference of the large circle is 36 and the radius of the small circle is half of the radius of the large circle, what is the length of the darkened arc?
A.  10
B.  8
C.  6
D.  4
E.  2


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: