Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What is the next term in the sequence above?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

2. Which expression is equivalent to
A.  
B.  
C.  10 * 9 * 8
D.  10 * 9
E.  10 * 9 * 8 * 7


3. In the graph above, no axes or origin is shown. If point B's coordinates are (10,3), which of the following coordinates would most likely be A's?
A.  (17, -2)
B.  (10, 6)
C.  (6, 8)
D.  (-10, 3)
E.  (-2, -17)

4. Over the course of a week, Fred spent $28.49 on lunch. What was the average cost per day?
A.  $4.07
B.  $3.57
C.  $6.51
D.  $2.93
E.  $5.41

5. At a company fish fry, 1/2 in attendance are employees. Employees' spouses are 1/3 of the attendance. What is the percentage of the people in attendance who are not employees or employee spouses?
A.  10.5%
B.  16.7%
C.  25%
D.  32.3%
E.  38%


6. The area of triangle XY Z is 8 square inches. Points A and B are midpoints of congruent segments XY and XZ. Altitude XC bisects YZ. The area (in square inches) of the shaded region is
A.  3.6 square inches
B.  1.5 square inches
C.  4 square inches
D.  2.4 square inches
E.  3 square inches

7. There are 8 ounces in a ½ pound. How many ounces are in 7 3/4 lbs?
A.  12 ounces
B.  86 ounces
C.  119 ounces
D.  124 ounces
E.  138 ounces

8. If the value of x and y in the fraction XZ/Y are both tripled, how does the value of the fraction change?
A.  increases by half
B.  decreases by half
C.  triples
D.  doubles
E.  remains the same


1, 1/2, 1/4, 1/8, ___

9. What is the next number in the pattern above?
A.  1/10
B.  1/12
C.  1/14
D.  1/15
E.  1/16

10. Of the following units which would be more likely used to measure the amount of water in a bathtub?
A.  kilograms
B.  liters
C.  milliliters
D.  centigrams
E.  volts


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: