Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Use the algebra-tiles legend above when answering this question. Which of the following area diagrams represents the product of (x + 3)(x – 4)?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  None of them

2. If 2x + 23 = –7 + 8x, then x equals
A.  5
B.  3
C.  -3
D.  -5
E.  -7

3. Alex runs on a treadmill and consumes about 5 × 105 joules (J) of energy every 15 minutes. At this rate of energy consumption, if Alex runs for 13/4 hours, the amount of energy he uses, expressed in scientific notation, is approximately
A.  3.5 × 106 J
B.  35 × 105 J
C.  8.75 × 105 J
D.  87.5 × 104 J
E.  3.5 × 105 J


4. What is the value of the expression shown above?
A.  -14
B.  +128
C.  –128
D.  0
E.  Underfined


5. At the farm, two augers are being used to fill a truck with grain. One auger alone can fill the truck in 15 minutes. The other auger alone can fill the truck in 10 minutes. How long will it take the two augers together to fill the truck?
A.  5.5 min
B.  6.0 min
C.  11.5 min
D.  12.5 min
E.  25.0 min


6. Use the picture above to answer this question. Anne is playing a game with a die that has a different number on each face and a spinner that has 4 colours. What is the probability that Anne will roll a four and that the spinner will stop on green?
A.  1/10
B.  2/10
C.  1/24
D.  2/24
E.  10/24

7. One of Joe’s drawers contains ten identical red socks and ten identical blue socks. If Joe does not look in the drawer, what is the least number of socks he must remove from the drawer before he is certain of getting a matched pair?
A.  2
B.  3
C.  5
D.  10
E.  11

8. It takes Kristy 3/4 of an hour to study 5 pages of a driver’s manual. If the manual has x pages, which expression can be used to calculate the number of hours (T) that Kristy must set aside to study for the test?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

9. Kristy was one of 70 people to take a learner’s permit test. One-half of all the people who took the test passed. If all the people that failed re-take the test and three-fifths of them pass, how many of the 70 people will have passed after two rounds of test?
A.  21
B.  35
C.  42
D.  47
E.  56


10. Look at the piture above. One of the questions on the learner’s permit test required Kristy to determine at what speeds she would be allowed to travel on a highway with the posted sign shown above. Which of the following equation or inequality shows the answer?
A.  s ≤ 100 km/h
B.  s = 100 km/h
C.  s ≥ 100 km/h
D.  s < 100 km/h
E.  s > 100 km/h


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: