Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A car rental agency charges $15 a day plus $0.12 per mile for its rental cars. If these charges include tax, what is the total cost of traveling 400 miles in 3 days in a car rented from this agency?
A.  $45
B.  $48
C.  $93
D.  $144
E.  $189


2. In the figure above, what is the value of x ?
A.  35
B.  40
C.  50
D.  65
E.  130

3. The ratio of toggle-bolt prices in year X to toggle-bolt prices in year Y was 4 to 3. If the ratio of prices in year Y to prices in year Z was 3 to 2, what was the ratio of prices in year X to prices in year Z ?
A.  3 to 1
B.  2 to 1
C.  3 to 2
D.  4 to 3
E.  7 to 5

4. A group of 110 people is divided into 4 committees. If each committee contains at least 2 people, which of the following statements must be true?
A.  Each committee has at least 4 people.
B.  No 2 committees have the same number of people.
C.  No committee has more than 100 people.
D.  At least 1 committee has more than 25 people.
E.  The largest committee has 3 more people than the smallest committee.


5. In the cube above, AB = 4. What is the perimeter of rectangle ABCD ?
A.  24
B.  16√2 (approximately 22.63)
C.  16 + 4√2 (approximately 21.66)
D.  8 + 8√2 (approximately 19.31)
E.  4 + 8√2 (approximately 15.31)

6. The integer n is formed by writing the positive integers in a row, starting with 1 and ending with 80, as shown n = 1234567891011 ... 787980. Counting from the left, what is the 90th digit of n ?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
E.  5

7. What are all possible values of x for which (x + x + x + x + x)/2x = 5/2?
A.  All real numbers except 0
B.  0 only
C.  1 only
D.  5/2 only
E.  no real numbers

8. If 2x + 3y = 1 , what is x/2 + y/3 in terms of y ?
A.  y/5
B.  (1 - 3y)/2
C.  (1 - 3y)/4
D.  (3y + 4)/15
E.  (3 - 5y)/12


9. The figure above shows six right triangles. What is the value of x2 + y2 ?
A.  21
B.  27
C.  33
D.  593 (approximately 24.35)
E.  611 (approximately 24.72)

10. For positive integers x, let the symbol (x) represent the sum of the digits of x. For example, (74) = 7 + 4 = 11. If n is a positive integer and (n) = (33) + (17), which of the following could be the value of n?
A.  14
B.  34
C.  51
D.  65
E.  86


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: