Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


The grid above represents equally spaced streets in a town that has no one-way streets. F marks the corner where a firehouse is located. Points W, X, Y, and Z represent the locations of some other buildings. The fire company defines a building’s m-distance as the minimum number of blocks that a fire truck must travel from the firehouse to reach the building. For example, the building at X is an m-distance of 2, and the building at Y is an m-distance of 1/2 from the firehouse.

1. What is the m-distance of the building at W from the firehouse?
A.  2
B.  1/2
C.  3
D.  7/2
E.  13/2

2. What is the total number of different routes that a fire truck can travel the m-distance from F to Z ?
A.  6
B.  5
C.  4
D.  3
E.  2

3. All of the buildings in the town that are an m-distance of 3 from the firehouse must lie on a
A.  circle
B.  square
C.  right isosceles triangle
D.  pair of intersecting lines
E.  line

4. If x and y are positive integers, which of the following is equivalent to (2x)3y - (2x)y?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

5. If j , k , and n are consecutive integers such that 0 < j < k < n and the units (ones) digit of the product jn is 9, what is the units digit of k ?
A.  0
B.  1
C.  2
D.  3
E.  4


6. In the figure above, PQRS is a rectangle. The area of △RST is 7 and PT = 2/5 PS. What is the area of PQRS ?
A.  24
B.  70/3
C.  85/5
D.  35
E.  30

7. On Wednesday Heather ran 3 miles in 30 minutes. If she ran for 45 minutes at this rate on Thursday, how far did Heather run on Thursday?
A.  3.5 miles
B.  4 miles
C.  4.5 miles
D.  5 miles
E.  5.5 miles

8. If (2m)k = 6, then what is the value of mk?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6
E.  12

9. If 3 times a number is equal to 3/2, what is the number?
A.  1/3
B.  1/2
C.  2/3
D.  2
E.  3


10. In the figure above, CDE is an equilateral triangle and ABCE is a square with an area of 1. What is the perimeter of polygon ABCDE ?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  7
E.  8


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: