Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A triangular shape is displayed on a computer, as shown above. This triangular shape rotates around the point shown within the triangle. Which of the following diagrams represents a 180° rotation of the triangular shape shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

2. Of the following, which is greater than ½?
A.  2/5
B.  4/7
C.  4/9
D.  5/11
E.  6/13

3. If an object travels at five feet per second, how many feet does it travel in one hour?
A.  1800
B.  18000
C.  30
D.  720
E.  300

4. A cubical block of metal weighs 6 pounds. How much will another cube of the same metal weigh if its sides are twice as long?
A.  48
B.  32
C.  24
D.  18
E.  12

5. If f(x) = │(x² – 50)│, what is the value of f(-5)?
A.  75
B.  25
C.  0
D.  -25
E.  -75

6. ( √2 - √3 )² =?
A.  5 - 2√6
B.  5 - √6
C.  1 - 2√6
D.  1 - √2
E.  1


7. When a square piece of paper is folded in half vertically, the resulting figure has a perimeter of 12 cm. What is the area of the piece of paper?
A.  10 cm2
B.  16 cm2
C.  18 cm2
D.  24 cm2
E.  36 cm2

8. In a class of 78 students 41 are taking French, 22 are taking German and 9 students are taking both French and German. How many students are not enrolled in either course?
A.  15
B.  33
C.  6
D.  54
E.  24


9. In the figure above AD = 4, AB = 3 and CD = 9. What is the area of triangle AEC ?
A.  18
B.  13.5
C.  9
D.  4.5
E.  3


   * According to the figure given, ∆ABE is similar to ∆DCE, AB/DC = AE/DE = 1/3 then AE = 1/4 AD = 1. Area of ∆AEC = 1/2 * AE * CD = 4.5

10. The expression 9x2 y2 ÷ (− 3xy) is equivalent to
A.  −3x2y
B.  3xy2
C.  3xy
D.  −3x2y2
E.  −3xy


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: