Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 9

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the average (arithmetic mean) of all the multiples of ten from 10 to 190 inclusive?
A.  90
B.  95
C.  100
D.  105
E.  110

Use the legend above when answering questions 2 to 4.

2. Which expression describes the diagram below?
A.  3x + 8
B.  2x + 5
C.  x + 3
D.  5x + 2
E.  x + 2

3. What equation is represented by the diagram below?
A.  5 – 3x = –2x
B.  –5 + 3x = 2x
C.  –5 – 3x = –2x
D.  5 + 3x = –2x
E.  5 - 3x = 2x

4. Use the additional information below to answer question 4. Where a mistake was made?
A.  Joe in step 1
B.  Angie in step 1
C.  Joe in step 3
D.  Angie in step 3
E.  Both Joe and Angie in step 3


5. Which answer is the area of the rectangle above in square units?
A.  x2 + 7x + 12
B.  x2 + 7x + 7
C.  x2 + 12
D.  x2 + 7x
E.  x2 + 7x + 7

6. Which answer is one factor of x2 − 9x + 8?
A.  (x + 8)
B.  (x - 4)
C.  (x + 4)
D.  (x + 2)
E.  (x - 8)

7. If x2 = 64, then x equals
A.  8 only
B.  32 only
C.  8 and –8
D.  32 and –32
E.  64 only

8. If x = –2, then 2x + 3x2 is equal to
A.  12
B.  8
C.  -8
D.  -12
E.  16

9. What is the value of this expression 230 + 230 + 230 + 230?
A.  8120
B.  830
C.  230
D.  226
E.  232


10. Alison has to visit towns B and C in any order. The roads connecting these towns with her home are shown on the diagram. How many different routes can she take starting from A and returning to A, going through both B and C (but not more than once through each) and not traveling any road twice on the same trip?
A.  10
B.  8
C.  6
D.  4
E.  2


   * There are two routes between towns B and C. There are two routes between towns C and A. Following the travel rules, Alison can take four different routes to travel A - B - C - A, and four different routes to travel A - C - B - A. There are total eight routes.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: