Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 8

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The diagram above shows the relationship between photosynthesis and respiration. What are the products of photosynthesis?
A.  energy and oxygen
B.  glucose and oxygen
C.  carbon dioxide and water
D.  glucose and carbon dioxideVertebrates have a pair of round organs, each containing two chambers. The front chamber is filled with fluid and the back chamber is filled with a clear, jelly-like substance. The back wall of each organ contains many cells that are stimulated by light.


2. What is the function of these organs?
A.  hearing
B.  circulation
C.  vision
D.  reproductionThe diagram above shows exposed rock layers. Each rock layer contains a fossil of a different organism.


3. Which fossil most likely represents the oldest form of life?
A.  Fossil #1
B.  Fossil #2
C.  Fossil #3
D.  Fossil #4
4. Based on the diagram above, if Bulb 3 burned out, what would happen to the other bulbs?
A.  Bulbs 1 and 2 would remain lit.
B.  Bulb 1 would go out, and Bulb 2 would remain lit.
C.  Bulbs 1 and 2 would go out.
D.  Bulb 2 would go out, and Bulb 1 would remain lit.
5. Which best describes the motion of molecules in a solid at extremely low temperatures?
A.  bumping together with some room to move
B.  vibrating while closely packed together
C.  moving freely and randomly in a space
D.  sliding around one another and collidingA beam of light is shining on the surface of a liquid.


6. Which diagram shows what happens when the light is refracted by the liquid?
A.  
B.  
C.  
D.  An isolated population of fritillary, a species of butterfly, lives in a damp meadow. The fritillary larvae feed only on a species of violet plant that lives in the meadow. The adult fritillary does not fly far from the violet plants. One summer, a virus causes the violet plants to die.


7. As a result of the absence of violets, the fritillary population will most likely
A.  increase and flourish
B.  decrease to a level near extinction
C.  switch to a different type of food
D.  evolve immediately into a new species of butterflyThe graph above shows the changes in the populations of beetles and wasps. The wasp larvae feed on the beetle larvae.


8. The beetle population is highest when the wasp population is
A.  low
B.  high
C.  steady
D.  at zeroThe figure above shows an energy pyramid for an ecosystem.


9. What happens to the amount of energy in the pyramid as it moves up through the different levels?
A.  It increases.
B.  It decreases.
C.  It increases and then decreases.
D.  It decreases and then increases.The diagrams above show the constellation Cassiopeia as observed from the same position on Earth.


10. What causes this constellation to appear in different parts of the sky in different months of the year?
A.  Earth’s rotation on its axis
B.  Earth’s revolution around the Sun
C.  changing phases of the Moon in its orbit around Earth
D.  changing speeds of stars in their orbits around the Sun
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: