Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 8

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Mara has the three spinners shown above. Mara spins each spinner once to make a code consisting of 1 number and 2 letters. Using these spinners, how many different codes are possible?
A.  13
B.  27
C.  36
D.  726x - 7y = 20
–4x + 3y = –20


2. Look at the system of equations above. What is the y-value of the solution to this system?
A.  4
B.  5
C.  7
D.  8


An artist creates a design by drawing circles in steps, as shown above.


3. The table above on the right shows a pattern of the total number of circles formed at each step. If the pattern shown in the table continues, what will be the total number of circles formed at step 5?
A.  52
B.  117
C.  121
D.  283


4. Mary started a 12-week weight training program. At the beginning she could lift 15 pounds. The program increased the amount she could lift by 2 pounds per week. Using a linear equation to describe Mary’s weight program, what are the slope and the y-intercept?
A.  slope = 2   y-intercept = 15
B.  slope = 7.5   y-intercept = 2
C.  slope = 12   y-intercept = 30
D.  slope = 15   y-intercept = 2


Use the diagrams below to answer the following question.

5. If each block is one cubic unit, what is the volume of the figure?
A.  14 cubic units
B.  16 cubic units
C.  23 cubic units
D.  26 cubic units
6. What number has the above prime factorization?
A.  33
B.  60
C.  200
D.  288
7. In the diagram above, JL intersects KM at point K. What is the measure of ∠ JKM ?
A.  60°
B.  30°
C.  120°
D.  180°Consider the real numbers M, N, P, and Q, and the following relationships:

M < N    N < P    Q < P


8. Which statement is always true?
A.  Q - P > Q - N
B.  Q - P < N - M
C.  Q - N > Q - M
D.  Q - N < P - N


9. Jeremy has a box with a rectangular lid. The top of the lid has an area of 392 square centimeters. The ratio of the width to the length of the lid is 1:8. What are the dimensions of the lid?
A.  4 cm by 98 cm
B.  7 cm by 56 cm
C.  8 cm by 49 cm
D.  8 cm by 64 cm
10. At 4:00 P.M. on a sunny day, a stick feet tall casts a shadow 5 feet long. At the same time, a tree nearby casts a shadow 55 feet long. What is the height, in feet, of the tree?
A.  137.5 feet
B.  27.5 feet
C.  22 feet
D.  10 feet
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: