Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 8

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If the sales tax rate were to increase from 7% to 7.5%, then the tax on a $1000 item would go up by
A.  $0.05
B.  $75.00
C.  $5.00
D.  $7.50
2. In the diagram, AC = CB = 10 m, where AC and CB are each a diameter of the small equal-area semi-circles. The diameter of the larger semi-circle is AB. In travelling from A to B, it is possible to take one of two paths. One path goes along the semi-circular arc from A to B. A second path goes along the semi-circular arc from A to C and then along the semi-circular arc from C to B. The difference in the lengths of these two paths is
A.  12π
B.  
C.  0
D.  


3. Three tenths of our planet Earth is covered with land and the rest is covered with water. Ninety-seven percent of the water is salt water and the rest is fresh water. What percentage of the Earth is covered in fresh water?
A.  20.1%
B.  79.9%
C.  32.1%
D.  2.1%


4. The average of – 5, – 2, 0, 4, and 8 is
A.  0
B.  1
C.  19/5
D.  5/4
5. Tom spent part of his morning visiting and playing with friends. The graph shows his travels. He went to his friends’ houses and stopped to play if they were at home. The number of houses at which he stopped to play is
A.  1
B.  3
C.  2
D.  4


6. The area of a rectangular shaped garden is 28 m2. It has a length of 7 m. Its perimeter, in meters, is
A.  24
B.  11
C.  22
D.  36
7. The drawing above represents a spinner used for a game. If the arrow is spun 100 times, which of the following most likely is the number of times it will land on the space labeled 1?
A.  17
B.  25
C.  33
D.  40


8. The expression n! means the product of the positive integers from 1 to n. For example, 5! = 1 × 2 × 3 ×4 × 5. The value of 6!– 4! is
A.  18
B.  2
C.  716
D.  696


9. In a set of five numbers, the average of two of the numbers is 12 and the average of the other three numbers is 7. The average of all five numbers is
A.  19/2
B.  25/3
C.  17/2
D.  9
10. Four identical isosceles triangles border a square of side 6 cm, as shown. When the four triangles are folded up they meet at a point to form a pyramid with a square base. If the height of this pyramid is 4 cm, the total area of the four triangles and the square is
A.  98 cm2
B.  84 cm2
C.  90 cm2
D.  96 cm2
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: