Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 8

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 8 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Two squares are positioned, as shown. The smaller square has side length 1 and the larger square has side length 7. The length of AB is
A.  72
B.  √85
C.  14
D.  10(x4y2z) (xy3z2)


2. An algebraic expression is shown above. Which of the following is equivalent to the expression shown?
A.  x4y4z2
B.  x4y5z2
C.  x5y6z
D.  x5y5z3
3. The circle graph above represents the body styles of automobiles owned by 1800 employees of a certain company. What is the total number of employees of the company who own sedans?
A.  100
B.  200
C.  300
D.  400


4. In a class of 25 students, each student has at most one pet. Three-fifths of the students have cats, 20% have dogs, three have elephants, and the other students have no pets. How many students have no pets?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
5. The bowl of a circular birdbath has an inside diameter of 18 inches, as shown in the drawing above. When the bowl of the birdbath is full of water, which of the following is closest to the area of the top surface of water?
A.  1017 sq. in.
B.  254 sq. in.
C.  113 sq. in.
D.  57 sq. in.x2 - 6x + 5 = 0


6. Solve the quadratic equation shown above. What is the sum of the two solutions?
A.  -5
B.  -6
C.  5
D.  6


7. Which of the following best represents the graph of a line with an undefined slope?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. The length of a trail behind Jessica’s school is approximately 6,290 feet. Jessica calculated the mean length of her walking steps to be 2.9 feet. Which of the following is closest to the number of steps Jessica would take to walk the entire trail?
A.  200 steps
B.  1,800 steps
C.  2,000 steps
D.  18,000 steps
9. The stem-and-leaf plot shown above represents Darcy’s algebra quiz grades. What is Darcy’s median algebra quiz grade?
A.  74
B.  78
C.  80
D.  86


10. Three pennies are flipped. What is the probability that they all land with heads up?
A.  1/4
B.  1/6
C.  1/8
D.  1/3
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: