Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 7

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Look at the tiles above. Haley puts these 12 tiles in a bag and shakes the bag. Then she picks a tile at random. What is the probability she picks a tile that is a multiple of 3?
A.  8/4
B.  8/12
C.  4/8
D.  4/12


2. At Lake View Middle School, there are 900 boys. The ratio of boys to girls is 5 to 4. How many girls are there in the school?
A.  400
B.  550
C.  720
D.  975
3. Kevin is making a pattern out of matchsticks. The first four steps of his pattern are shown above. How many matchsticks does Kevin need for Step 6?
A.  30
B.  32
C.  40
D.  42• There are 30 students.

• There are 6 granola bars in each box.

• The price of a box of granola bars is $2.16.


4. Mr. Taylor is buying one granola bar for each of his students. What is the total cost of the granola bars?
A.  $6.48
B.  $10.80
C.  $12.96
D.  $64.80
5. Quadrilateral EFGH is similar to quadrilateral WXYZ, as shown above. Which segment corresponds to FG?
A.  WX
B.  WZ
C.  YZ
D.  XY35x + 70 = 280


6. What is the value of x in the equation above?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8
7. Look at the map above. The Hikers Club is planning to clean River View Trail. The Hikers Club members separated into 3 groups. Each group will clean the same length of trail. How many miles of trail will each group clean?
A.  1.6
B.  1.9
C.  2.3
D.  2.7


8. Allen has a piece of rope that is 84 inches long. He cuts off one piece that is 43 3/4 inches long and another piece that is 31 5/8 inches long. What is the length of the remaining piece of rope after the two cuts are made?
A.  8 5/8 inches
B.  9 1/3 inches
C.  9 5/8 inches
D.  10 1/3 inches
9. The graph above shows the production of one machine at a candy factory during an eight-hour day. Which equation shows the relationship between production, P , and time, T , shown in the graph?
A.  P = 2T
B.  P = 20T
C.  P = 2 + T
D.  P = 20 + T6 – 2(3 + 5)2


10. Jerry is simplifying the expression above. Which computation should Jerry do first?
A.  subtract 2 from 6
B.  multiply 2 by 3
C.  add 3 and 5
D.  multiply 5 times 5
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: