Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 7

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1400 = 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7


1. Look at the number sentence above. Which expression is equivalent to 1400?
A.  23×52×71
B.  23×52×70
C.  22×51×71
D.  22×51×70
2. Triangle JKL is similar to triangle PQR. Which statement is true?
A.  ΔJKL and ΔPQR have the same area.
B.  ΔJKL and ΔPQR have the same perimeter.
C.  The ratio of the area of ΔJKL to the area of ΔPQR is 3:1.
D.  The ratio of the perimeter of ΔJKL to the perimeter of ΔPQR is 3:1.
3. A large box of cereal measures 10 inches wide, 12 inches high, and 3 inches deep. A regular box of cereal has half the volume of the large box of cereal. What is the volume of a regular box?
A.  180 cube inches
B.  200 cube inches
C.  360 cube inches
D.  380 cube inches


4. A Jewelry store is having a 30% off sale on rings. Andy found a ring for his girlfriend. How much is taken off the price of a $28 ring that Andy is buying?
A.  $8.40
B.  $9.00
C.  $9.28
D.  $9.98
5. An advertisement on Sugar Land's local newspaper is displayed smaller on a computer screen. As shown above, the two advertisements are similar in shape. The dimensions of the coupon for the larger ad are 6 centimeters by 3 centimeters. What are the dimensions of the coupon in the smaller ad on the computer screen?
A.  2 centimeters by 1
B.  4 centimeters by 2 centimeters
C.  3 centimeters by 1
D.  3 centimeters by 2 centimeters
6. Sarah and her brother Ethan walk to school every morning but not always together. The graph above shows the distance each child walked from their house over time Monday morning. Which sentence best describes the situation represented by the graph?
A.  Sarah and Ethan walked at the same rate, but Ethan left later than Sarah did.
B.  Sarah and Ethan walked at the same rate, but Sarah left later than Ethan did.
C.  Sarah and Ethan left at the same time, but Sarah walked faster than Ethan did.
D.  Sarah and Ethan left at the same time, but Ethan walked faster than Sarah did.


7. Charles bought 3 gallons of ice cream for $9.50. Which proportion can be used to find the cost of 7 gallons of ice cream?
A.  3/7 = x/9.5
B.  3/9.5 = x/7
C.  7/9.5 = x/3
D.  9.5/3 = x/7
8. Jesse keeps a chart of how many miles she runs each day, as shown above. If the pattern continues, how many miles will Jesse run on Day 6?
A.  2 1/2
B.  2 3/4
C.  4
D.  9
9. Above is an input/output table. What rule is performed on the input number in order to compute the output number?
A.  add 4.02
B.  subtract 4.02
C.  subtract 4.2
D.  add 4.2m = 5 + 0.25t


10. Look at the equation above. What is the value of m when the value of t is 10?
A.  7.50
B.  15.25
C.  20.00
D.  52.50
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: