Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 7

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. A design is drawn on a 5 × 8 rectangular grid, as shown above. Which of the following is closest to the area of the shaded design?
A.  22
B.  28
C.  32
D.  40


2. A two-digit number is divisible by 8, 12 and 18. The number is between ____________________.
A.  10 and 19
B.  20 and 39
C.  40 and 59
D.  60 and 79
3. The area of square ABCD is 64 and AX = BW = CZ = DY = 2. What is the area of square WXYZ?
A.  52
B.  48
C.  36
D.  40


4. Which of the following is the prime factorization of 72?
A.  23 × 32
B.  24 × 33
C.  8 × 32
D.  23 × 9
5. The table above shows Patrick’s results on a 25-question history test. Of the questions Patrick answered correctly, what percent were true-false questions?
A.  30%
B.  40%
C.  42%
D.  67%3 (q + 4) – 10q = 2q + 3


6. What is the value of q that makes the equation above true?
A.  1
B.  2
C.  No solution
D.  All real numbers


7. The manager of an ice cream store noticed that, on average, the number of chocolate milkshakes sold is 1 more than twice the number of strawberry milkshakes sold. Which table best represents this pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. A right triangle has a hypotenuse measuring 15 inches and one leg measuring 9 inches. What is the length, in inches, of the other leg of the triangle?
A.  3
B.  6
C.  10
D.  12
9. In the figure above, XY and JK are cut by transversals XZ and YJ to form the angles shown. If angle XYJ = 46°, angle KJZ = 75° and angle JXY = 59°, what is the measure of angle ZJY?
A.  134°
B.  121°
C.  75°
D.  46°


10. Lydia, Sarah, and Denise collected campaign buttons. Lydia had 20 more buttons than Sarah. Denise had 3 times as many buttons as Sarah. If the total number of campaign buttons the 3 girls had was 120, how many buttons did Lydia have?
A.  20
B.  40
C.  60
D.  80
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: