Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 7

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. When this net of six squares is cut out and folded to form a cube, what is the product of the numbers on the four faces adjacent to the one labeled with a 1?
A.  72
B.  180
C.  120
D.  144


2. In a large hospital with several operating rooms, ten people are each waiting for a 45 minute operation. The first operation starts at 8:00 a.m., the second at 8:15 a.m., and each of the other operations starts at 15 minute intervals thereafter. When does the last operation end?
A.  11:00 a.m.
B.  10:45 a.m.
C.  10:30 a.m.
D.  10:15 a.m.
3. A different letter is painted on each face of a cube. This cube is shown above in 3 different positions. What letter belongs on the shaded face of the 4th cube in the diagram?
A.  E
B.  V
C.  P
D.  X
4. The table above shows four pairs of x and y values. Which of the following equations is true for all pairs of x and y values in the table?
A.  y = x + 1
B.  y = x - 1
C.  y = x2 + 1
D.  y = x2 - 1


5. Each student in Mr. Edward’s class needs 3 sheets of graph paper for the math project. Each packet of graph paper holds 25 sheets. There are 28 students in his class. What is the least number of packets of graph paper he will need for his students?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
6. Three tennis balls are stacked in a cylinder that touches the stack on all sides, on the top and on the bottom. What's the ratio of the volume of the balls to the volume inside the can?
A.  3/4
B.  3/7
C.  5/12
D.  2/3


7. Sydney played a video game 43 times last year. He did not lose more than 2 games in a row last year. What is the greatest possible number of video games that Sydney could have lost last year?
A.  29
B.  35
C.  39
D.  41
8. Maria compared her eating habits with the daily recommended values in the graph above. Maria needs to eat more of which foods?
A.  grain and meat
B.  grain and fruit
C.  vegetables and fruit
D.  milk and meat


9. When Lisa first started exercising, she could exercise for only 8 minutes. Yesterday, she exercised for 15 minutes. Which of the following proportions could be used to determine the percent increase in Lisa’s exercise time?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Which of the following expressions is not equivalent to -7?
A.  (-4 - 3)
B.  -(4 + 3)
C.  |-4 - 3|
D.  -|4 + 3|
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: