Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 6

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.22 ÷ 6 = 3 R 4


1. Which equation is equal to the division sentence above?
A.  22 = 6 × 3 ÷ 4
B.  22 = 6 × 3 × 4
C.  22 = 6 × 3 + 4
D.  22 = 6 × 3 − 42. Jeffrey drew the diagram above to show how the area of a parallelogram is related to the area of a triangle. If he knows that the area of the parallelogram is 45 ft2 , how can he find the area of one of the triangles?
A.  divide 45 ft2 by 2
B.  multiply 45 ft2 by 2
C.  find the square root of 45 ft2
D.  recognize that 9 × 5 = 4518 2/10 is _____________ 18.40


3. Which phrase correctly completes the sentence above?
A.  equal to
B.  less than
C.  greater than
D.  greater than or equal to
4. Which of the following best represents the location of point A on the number line shown above?
A.  -2 3/4
B.  -2 1/4
C.  -1 1/2
D.  -1 1/4


5. When Farah bought a book for $2.98, the amount of the sales tax was $0.24585. What is this sales tax amount rounded to the nearest cent?
A.  $0.20
B.  $0.25
C.  $0.246
D.  $0.2459
6. What is the area of triangle HJK in square units?
A.  13 square units
B.  21 square units
C.  36 square units
D.  42 square units
7. Jerome recorded the number of sodas sold at the concession stand for each week during the home football games. What was the mean number of sodas sold per week?
A.  137
B.  134
C.  57
D.  0


8. What is the prime factorization of 72?
A.  2 × 32× 4
B.  22 × 33
C.  23 × 32
D.  24 × 32
9. In the figure above, points A, O, and C lie on the same line. What is the sum of the measures of angle AOD and angle DOC?
A.  90°
B.  180°
C.  270°
D.  360°


10. Travis is rolling a fair number cube with faces numbered 1 through 6. What is the probability that the result on his next roll will be an odd number?
A.  1 out of 6
B.  2 out of 6
C.  3 out of 6
D.  6 out of 6
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: