Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 6

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. A flower shop sells the two flower arrangements shown above. Each rose has the same price, and each daisy has the same price. What is the price of one rose?
A.  $3
B.  $6
C.  $9
D.  $12


2. A baseball team won 75% of its games. If the team played 48 games, how many games did it win?
A.  25
B.  12
C.  9
D.  36
3. Fractional parts of the rectangles above have been shaded. Which rectangle best represents the decimal 0.583?
A.  Figure 1
B.  Figure 2
C.  Figure 3
D.  Figure 4


4. Ms. Patterson divided the students in her class into groups of 6 for a classroom activity. There were 2 students left over. Which of the following could be the number of students in Ms. Patterson’s class?
A.  45
B.  36
C.  20
D.  11
5. Which is the best estimate for the percent of the grid that is shaded below?
A.  about 10%
B.  about 20%
C.  about 30%
D.  about 40%4x2 + 7x - 6


6. If x = 11, what is the value of the expression above?
A.  625
B.  567
C.  565
D.  555
7. Brad planted a sunflower seed and recorded the height of the plant over time. His data are shown in the table above. Which of the following graphs is a correct representation of the data?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Allison lives 1 mile from the park. She walked at a rate of 2 miles per hour directly from her house to the park. If Allison left her house at 1:00 PM, at what time did she arrive at the park?
A.  1:02 PM
B.  1:30 PM
C.  1:50 PM
D.  3:00 PM


9. Gabriel is 2 years older than his sister, Leeann. Which of the following graphs correctly represents the relationship between Gabriel’s age and Leeann’s age, in years?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Which expression shows another way to write 25/18?
A.  18 + 25
B.  25 - 18
C.  18 ÷ 25
D.  25 ÷ 18
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: