Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 6

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 6 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Dau is fi lling a wading pool. Estimate the amount of water needed to fi ll the pool to the top.
A.  5,200 in3
B.  1,300 in3
C.  860 in3
D.  432 in3

2. Kyate spent hours practicing the piano the week before her recital. She spent hours practicing the piano the week after her recital. How many more hours did she practice the week before her recital than the week after her recital?
A.  3 hours
B.   hours
C.   hours
D.  4 hours

3. What is 0.85 written as a percent?
A.  85%
B.  8.5%
C.  0.85%
D.  0.085%

4. Jared’s family made individual pizzas for dinner. The pizzas were all the same size, but each pizza was cut into a different number of equal sized pieces. Jared ate 4 of his 5 pieces. His sister, Tara, ate 4 of her 6 pieces. His father, Mark, ate 7 of his 10 pieces. His mother, Gina, ate 4 of her 8 pieces. Who ate the LEAST amount of pizza?
A.  Jared
B.  Tara
C.  Mark
D.  Gina
Samara is helping her mother pack dinner plates for their move to their new house. She placed them in a cardboard canister. Then she placed the canister in a larger rectangular box. She put packing material around the canister to fi ll the box. The canister and box are shown.


5. Estimate the surface area of the box.
A.  2,000 in2
B.  2,100 in2
C.  2,200 in2
D.  2,300 in2
6. How much packing material did Samara put around the cardboard canister inside the box?
A.  6,030.48 in3
B.  6,230.52 in3
C.  8,208.72 in3
D.  8,604.36 in3
7. Which of the following nets matches the dimensions of the box?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. About 10% of Georgia’s population is 65 years old or older. If the population of Georgia was 8,829,383 in 2004, about how many of Georgia’s residents were 65 years old or older?
A.  82,938
B.  88,938
C.  889,938
D.  882,938

9. Roland paid $34.20 to fi ll his car’s empty gas tank. If the tank holds 12 gallons, what was the price per gallon of the gasoline?
A.  $2.80
B.  $2.85
C.  $2.90
D.  $2.95

10. Simon is 48 inches tall and Isak is 52 inches tall. What is the greatest common factor of their heights?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  12


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: