Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Each image in each of the following sets represents a fraction. Which set has the same numerator in each fraction? (Do not simplify.)
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Quincy has a set of decimals that can be changed into reduced fractional form to produce a sequence in which the denominators always increase. Which of the following sets belongs to Quincy?
A.  0.02, 0.03, 0.04, 0.05
B.  0.005, 0.05, 0.5, 5
C.  0.25, 0.025, 0.24, 0.024
D.  2, 0.2, 0.02, 0.002


3. Michael used a balance to measure the weights of the triangles, squares, and circles in his shape box. Based on the equations shown above, which of the following statements is also true? (Objects of the same shape have the same weight.)
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Mr. Hammond asked his class, “Does 2 divide into 435 evenly?” Four students gave answers, but only one was correct. Who answered correctly?
A.  Mia answered, “Yes, because the first digit is even, so it divides evenly.”
B.  Payton answered, “Yes, because if you add up all the digits in 435, the sum is even, so it divides evenly.”
C.  Julie answered, “No, because the last digit in 435 is odd, so it will not divide evenly.”
D.  Max answered, “No, because 435 is not a factor of 2.”


5. Alyssa wants to put a wallpaper border around the top of her bedroom walls. Her room is rectangular and is 12 ft long, 11 ft wide, and 8 ft tall. How many feet of border should she purchase in order to have just enough to go around the top of the walls?
A.  23 ft
B.  46 ft
C.  132 ft
D.  1,056 ft


6. Mrs. Sun wrote out the numbers above on the board. She asked Kylee to come to the board and circle the numbers that are divisible by 6. Which numbers should Kylee circle?
A.  54, 62, 72, 77, and 84
B.  54, 72, 84, and 93
C.  54, 66, 72, and 84
D.  54, 66, 72, 84, and 93

7. Tim is thinking of a 5-digit number that is divisible by 3. Which of the following could be Tim’s number?
A.  61,234
B.  63,344
C.  66,471
D.  67,214


8. Donny wants to put carpet on the floor of his tree house. He bought 35 sq ft of old carpet at a garage sale. How should Donny figure out if he has enough carpet to cover the floor of his tree house?
A.  Compare ( 5 ft + 6 ft ) to 35 sq ft.
B.  Compare ( 5 ft × 6 ft ) to 35 sq ft.
C.  Compare ( 5 ft + 6 ft + 5 ft + 6 ft ) to 35 sq ft.
D.  Compare ( 5 ft × 6 ft × 5 ft × 6 ft ) to 35 sq ft.


9. Joseph is reading a Harry Potter book that has 270 pages. He needs to read 45 pages each day for the next four days to finish the book. How many pages has he already read?
A.  90
B.  180
C.  225
D.  315


10. Jessica placed 10 paper clips on one side of a balance scale. Then she placed 2 marbles on the other side of the scale to make it balance. How many paper clips are needed to balance 5 marbles on one side of the scale?
A.  5
B.  7
C.  20
D.  25


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: