Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. An arrow makes an angle with the level ground, as shown in the above picture. Which best names this angle?
A.  Obtuse
B.  Right
C.  Acute
D.  Straight

2. You would need to know the perimeter of something if you were
A.  buying enough tiles to cover the floor of a room.
B.  buying enough wood to make a frame for a picture.
C.  buying a tablecloth big enough to cover a table.
D.  buying a box big enough to hold a clock.

3. Which figure has an area of 12 and a perimeter of 16?
A.  
B.  
C.  
D.  


0.852 ÷ 6 = ?

4. What is the answer for this expression?
A.  0.0142
B.  0.142
C.  1.142
D.  1.42


5. Neil grew the largest pumpkin in town. Which unit would he most likely use to measure the weight of the pumpkin?
A.  Ounces
B.  Yards
C.  Pounds
D.  Tons

6. A bicycle race started at 11:16 AM. The first person to cross the finish line came in at 1:22 PM. How long did it take the first person to reach the finish line?
A.  1 hour, 6 minutes
B.  2 hours, 6 minutes
C.  2 hours, 38 minutes
D.  13 hours, 38 minutes


38 × 53 = ?

7. What is the answer for this expression?
A.  304
B.  1,614
C.  2,014
D.  2,824

8. Gerald had some peanuts. He divided them into 4 groups. Each group contained 20 peanuts. Which expression could be used to find the number of peanuts Gerald has altogether?
A.  20 ÷ 4 = N
B.  4 x N = 20
C.  4 ÷ N = 20
D.  N ÷ 4 = 20

9. A metal cylinder has a capacity of 4000mL. How much coffee can it hold? (1L = 1000 mL)
A.  487 L
B.  50 L
C.  48,675 mL
D.  4L


10. The volume of this rectangular prism is 72 cubic meters. What is its height?
A.  6 m
B.  8 m
C.  12 m
D.  18 m


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: