Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A circle is drawn above, with center point O. The line segment from point A to point B, through the center of the circle, is called ___________ .
A.  a diameter
B.  a radius
C.  an arc
D.  a circumference

2. To estimate the result of this calculation, 27,649 – 6,926 is best described as
A.  a little more than 11,000.
B.  a little more than 20,000.
C.  a little more than 25,000.
D.  a little more than 30,000.


3. Which product would be in the range shaded on the number line?
A.  18 × 19
B.  11 × 25
C.  11 × 12
D.  9 × 15


4. The volume of this rectangular prism is 80 cubic meters. What is the height of the prism? (Volume = length x width x height)
A.  2 m
B.  4 m
C.  6 m
D.  8 m


4.8 × 7.6 = ?

5. What is the answer for this expression?
A.  3.648
B.  30.28
C.  36.42
D.  36.48

6. Mrs. Garza’s scarf is 1 meter wide. About how many yards is that?
A.  10
B.  5
C.  1
D.  1/2

7. Joe bought a 1-liter bottle of juice. Which is closest to this amount?
A.  1 cup
B.  1 quartz
C.  1 gallon
D.  1 pint

8. What is the area of a rectangle that measures 5 meters wide and 6 meters long?
A.  11
B.  16
C.  22
D.  30


5,775 ÷ 15 = ?

9. What is the answer for this expression?
A.  311 R10
B.  380 R7
C.  385
D.  391

10. Gina has 558 flags to pack into boxes. Each box will hold 62 flags. How many boxes will Gina need to hold all the flags?
A.  0.9
B.  9
C.  620
D.  34,596


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: