Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The Parks and Recreation board for the city wants to construct a circular walking trail around a park. About how long will the whole walking trail be?
A.  2 miles
B.  6 miles
C.  8 miles
D.  12 miles

2. During recess Kent helped some third-grade students practice making change. Kent said he bought a comic book for $3.25, and he gave the cashier four one-dollar bills. The students all told him the correct change in different coin combinations.
Which student’s answer was 1 quarter and some nickels?
A.  Sam
B.  Mary
C.  Leah
D.  Tery


3. Marcos made the triangle above using a protractor and a ruler. What is the measure of angle B in triangle ABC?
A.  55°
B.  80°
C.  125°
D.  180°

4. Quinn walked around the edge of a 85-foot long rectangular field. If Quinn walked 296 feet, how wide was the field?
A.  63 feet
B.  105.5 feet
C.  126 feet
D.  211 feet


5. Sara and her friend used similar triangles to find a relationship between the width of the river and the distance MN. If ∆LMN is similar to ∆LKT, and the measure of angle N is 62°, which angle has the same measure as angle N?
A.  K
B.  L
C.  M
D.  T


6. Carl bought two cartons of juice. Each can holds 700 mL. How many more milliliters of juice are needed to fill a 2-liter pitcher?
A.  100
B.  300
C.  400
D.  600

7. Megan went on a trip to visit her grandmother. She sat on an airplane for 35 minutes from Charlotte to Washington, D.C., 1 hour and 15 minutes from Washington to New York, and 45 minutes from New York to Boston. If it was a round trip, how much time did Megan spend on an airplane?
A.  5 hr 10 min
B.  4 hr 10 min
C.  2 hr 35 min
D.  2 hr 10 min

8. Jan used some rubber bands to make two similar plane figures on a geoboard in her classroom. Which of the following could be Jan’s geoboard?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Alyssa wants to cover 2 of her bedroom walls with floral wallpaper. The total area of the two walls is 23 square meters. One roll of wallpaper covers 8 square meters. If Home Depot only sells full rolls of wallpaper, what is the least number of rills Alyssa will need to cover the walls?
A.  1 roll
B.  2 rolls
C.  3 rolls
D.  4 rolls

10. When Malcolm got up one morning, the temperature outside was 41°F. The temperature rose 13° by 4 PM. From 4 PM to 6 PM the temperature decreased 7° each hour. What was the temperature outside when Malcolm got home at 6 PM?
A.  21°F
B.  33°F
C.  40°F
D.  42°F


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: