Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following expressions is true?
A.  2,163,489 < 2,089,634
B.  2,457,831 < 2,359,678
C.  2,934,106 < 2,873,014
D.  2,874,365 < 2,897,056


2. Jenny shaded a fraction of the circle above. Which shows an equivalent fraction shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. A box of cherries weighs 3.082 pounds. What is it rounded to the nearest hundredth of a pound?
A.  3.0 pounds
B.  3.1 pounds
C.  3.09 pounds
D.  3.08 pounds

4. Which of the following numbers means “four and thirty-two ten-thousandths”?
A.  4.32
B.  4.032
C.  4.0032
D.  432,000.00


5. Sarah bought these flowers. If she gave the clerk $10.00, how much change should she have received?
A.  $2.73
B.  $2.37
C.  $1.73
D.  $1.63


6. Which operations can be used in the boxes above to create the greatest possible result?
A.  + and +
B.  x and +
C.  x and x
D.  - and -


7. Lynette has $25 to spend. If she wants to buy the deluxe paint set, which of the following could she also buy?
A.  1 model airplane
B.  4 bags of marbles
C.  1 puzzle and 1 box of clay
D.  1 bag of marbles and 1 puzzle

8. Frank found one percentage is less than 20/100. The sum of its digits is 9. Which of the following is the percent number Frank found?
A.  18%
B.  27%
C.  36%
D.  45%

9. Which expression does NOT equal a multiple of 12?
A.  3 x 4 x 5
B.  2 x 2 x 2 x 3
C.  2 x 11
D.  2 x 12

10. Which of the following statements is true?
A.  1.0254 > 1.24
B.  1.1763 > 1.199
C.  1.978 > 1.8979
D.  1.3046 > 1.3106


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: