Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A percentage is greater than 25/100. The sum of its digits is 1. Which of the following could be the percent number?
A.  1%
B.  10%
C.  100%
D.  99%


2. A fraction of the kites above is dark. Which group has an equivalent fraction of dark kites?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Which of the following fractions has a value greater than 3/4?
A.  1/12
B.  10/12
C.  3/7
D.  2/6


4. What number is represented by the model shown above?
A.  1.47
B.  1.74
C.  10.47
D.  14.07

5. Which measurement best describes the weight of a box of cereal?
A.  2 meters
B.  2 liters
C.  2 grams
D.  0.5 kilogram

6. Tanya has a pet service. She estimates that it takes more than 25 minutes but less than 30 minutes to walk a dog. About how many dogs can she walk in 5/2 hours?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  14

7. Sled dog racing is a popular sport in Alaska. The most famous annual dog sled race is the 1,200-mile Iditarod, from Anchorage to Nome. If one of the drivers completed only 300 miles of this race, what's the percentage of the total race did he complete?
A.  15%
B.  25%
C.  35%
D.  45%

8. Tommy ate 2 slices of pie and left the other 8 slices for his friends. What percentage of the pie did Tommy eat?
A.  15%
B.  20%
C.  35%
D.  45%

9. You want to measure how fast a student can run a mile. What instrument would you use?
A.  scale
B.  yard stick
C.  stop watch
D.  thermometer

10. What shape cannot be used by itself to form a tessellation?
A.  square
B.  equilateral triangle
C.  rectangle
D.  circle


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: