Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. The picture above is an example of hieroglyphic writing. Which civilization invented it?
A.  Egyptian
B.  Indian
C.  Chinese
D.  Mesopotamian


2. In a modern society, customers in most stores are not able to make a purchase by doing what?
A.  using a credit card
B.  writing a check
C.  paying with money
D.  trading other items3. Territories in the North America were colonized or claimed by European countries in their explorations. The area labeled 2 on the map was colonized by which country?
A.  France
B.  England
C.  Spain
D.  Portugal


4. Why are many American factories moving to other countries nowadays?
A.  The United States does not have enough natural resources.
B.  Foreign factories can produce products for less, and their profits increase.
C.  The United States does not have enough workers.
D.  Other countries have better advertisements than the United States.
5. The picture above depicts a scene in North America in the 1600s. What is it about?
A.  an Eastern Woodlands Indian settlement.
B.  an English colonial town.
C.  a Plains Indian campground.
D.  an English fort in Canada.
6. In 1638, Anne Hutchinson was forced out of the Massachusetts Bay Colony because of what?
A.  her education of Native Americans
B.  her religious teachings
C.  her efforts to overthrow leaders
D.  her loyalty to England7. Like Texas, the state of Kentucky has its own flag with its own design. The design represents Kentucky's what?
A.  landmarks
B.  culture and history
C.  famous people and places
D.  important industries8. Which of the numbers on the map marks the Gulf Stream current?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  49. The "separate but equal" doctrine established by the Supreme Court in the case of Plessy vs. Ferguson (1896) upheld the use of what?
A.  Jim Crow laws
B.  voting rights restrictions
C.  forced busing of students
D.  Affirmative Action programs


10. Which phrase best describes a democratic government?
A.  a government owned and run by big businesses
B.  a government whose leader has full control
C.  a government by the people and for the people
D.  a government that owns all the land and property
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: