Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mr. Marble wants to replace some of the tiles on his kitchen floor with the tiles above. How many of the tiles are needed to cover an area of 108 square inches?
A.  9
B.  12
C.  21
D.  39

2. Julian wants to make a mini garden in his backyard. Which of the following plots of land has the smallest area?
A.  a square 12 in. x 1 ft
B.  a rectangle 9 in. x 4 in.
C.  a rectangle 1 ft x 3 ft
D.  a square 1 yd x 1 yd

3. Sean read 7 books last year. The books had an average of 191 pages. This year, he read some books that had an average of 243 pages. What information is needed to find out if Sean increased his amount of reading this year?
A.  the number of books read last year
B.  the number of books read this year
C.  the average number of pages per book
D.  the number of mystery books read


4. Mrs. Chang read out the word problem above to her students. Which piece of information is NOT needed to solve the problem?
A.  the number of postcards she bought
B.  the cost of a postcard
C.  the cost of a T-shirt
D.  All the information is needed to solve the problem.


5. Amber knows that the number of milligrams in a child’s dose of a certain medicine is equal to two-thirds the weight of the child in pounds. How much of the medicine should Amber give a child who weighs 45 pounds?
A.  15 mg
B.  30 mg
C.  35 mg
D.  40 mg


6. Mrs. Chang read out another word problem to her students. Which piece of information is needed to solve the problem?
A.  how much Charles saves
B.  how many dogs the neighbor has
C.  cost of a bike
D.  how much more Charles saves than Lewis

7. Jeff is three times the age of his sister. His sister is one-half the age of their neighbor. If their neighbor is 12, how old is Jeff?
A.  5 years old
B.  6 years old
C.  15 years old
D.  18 years old

8. The Diaz family is trying to decide on what to do for their summer vacation. A five-day river rafting trip would cost the family $225.99 for each day. A cruise to Hawaii would cost $2,651. What is the difference between the costs of the two trips?
A.  $1,521.05
B.  $1,520.95
C.  $1,521.01
D.  $1,521.10


9. Caroline baked a certain number of cookies. Instead of telling her friends how many cookies she baked, she gave them the clues above. Which of the following numbers could represent the number of cookies Caroline baked?
A.  25
B.  30
C.  33
D.  45

10. The grocery store sold milk for $1.89 a gallon, raisins for $0.89 a box, and crackers for $1.59 a box. Mary bought at least one of each and spent $8.04. What did she buy?
A.  3 gallons of milk, 1 box of raisins, 1 box of crackers
B.  1 gallon of milk, 2 boxes of raisins, 3 boxes of crackers
C.  2 gallons of milk, 2 boxes of raisins, 2 boxes of crackers
D.  2 gallons of milk, 3 boxes of raisins, 1 box of crackers


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: