Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


2.14 x n = 21.4
2.14 x q = 214
2.14 x s = 2,140

1. What is the value of n, q, and s in each number sentence above?
A.  n =10, q = 100, s = 1,000
B.  n =11, q = 101, s = 1,010
C.  n =100, q = 1,000, s = 10,000
D.  n =1, q = 10, s = 100


2. Which of the following decimals tells the shaded part of the figure above?
A.  0.10
B.  0.25
C.  0.50
D.  0.75


3. While cooking, Marie used these amounts of milk. How much milk did she use altogether?
A.  3/2 cups
B.  5/4 cups
C.  3/12 cups
D.  3/4 cups

4. Which is the suitable unit of measure for the distance you would run in a marathon?
A.  centimeter
B.  decimeter
C.  feet
D.  kilometer

5. What is the value of 10 times two hundredths?
A.  0.2
B.  0.02
C.  0.002
D.  0.0002

6. The length of the rectangular floor of a cafeteria is five times as long as its width. The area of the floor is 500 square feet. What is the width of the floor in feet?
A.  1
B.  10
C.  100
D.  1,000

7. In Ms. Baird’s class, 1/4 of the students are in chorus. What percent of the students are in chorus?
A.  25%
B.  35%
C.  45%
D.  55%


8. The table above shows the distances Joe, Juan, Yasheka, and Barbara live from school. How far away from school is the home of the student who lives NEAREST the school?
A.  0.07 km
B.  0.09 km
C.  0.11 km
D.  0.17 km

9. What is the standard number form for two hundred ninety-five thousand, eight hundred four?
A.  295,804
B.  259,000
C.  592,048
D.  804,295

10. What is the standard number form for 70,000+ 600 + 10 + 9=?
A.  70,000
B.  70,619
C.  69,701
D.  96,071


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: