Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mrs. Dole’s fifth grade class took a spelling test every Friday. The class has 36 students. The first week 6 students received 100%. The second week 12 students received 100%. The third week 18 students received 100%. Assuming the pattern above continues, what is the total number of weeks it took the entire class to receive 100% on the spelling test?
A.  2 weeks
B.  4 weeks
C.  6 weeks
D.  8 weeks

2. One day in January the temperature in Singapore was 4.3 degrees hotter than 10 times the temperature in Moscow. The temperature in Moscow was 2.32° C. What was the temperature in Singapore?
A.  27.5° C
B.  13.9° C
C.  9.71° C
D.  5.68° C

3. Jessica wants to put a border around her bedroom. The dimensions of her bedroom are 10 ft. by 12 ft. Jessica has 14 yards of border. How much more border will Jessica need?
A.  1 foot
B.  2 feet
C.  3 feet
D.  4 feet


4. How many unit cubes would be required to make the model above?
A.  18
B.  19
C.  23
D.  27

5. Millie and Jose have put 6 quarts of water into a fish tank. The tank has a capacity of 4 gallons. How many more quarts of water do they need to fill the tank? (4 quarts = 1 gallon)
A.  24 quarts
B.  12 quarts
C.  10 quarts
D.  2 gallons

6. In May, the city of Phoenix receives an average of 0.1 inch of rain. Which of these models can be used to represent 0.1?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Marta is arranging her father’s wrenches in the tool chest from the smallest size to the largest size. In which order should the wrenches be placed?
A.  1/4 , 1/8 , 5/8
B.  1/8 , 5/8 , 1/4
C.  1/8 , 1/4 , 5/8
D.  5/8 , 1/8 , 1/4


five less than eight.

8. Which of the following express the problem above in math form?
A.  5 - 8
B.  5 < 8
C.  8 - 5
D.  8 < 5

9. A class recently held a student council election. Gary, Justin, and Rainelle were chosen to represent their class in the election; 24 students voted. Justin won by three votes, and the other two candidates tied. How many votes did Justin get?
A.  5 votes
B.  7 votes
C.  8 votes
D.  10 votes

10. Frank has 2.25 candy bars. He wants to share his candy bar with 2 of his friends. How much of the candy bars will Frank and his friends each get?
A.  1/4
B.  2/4
C.  3/4
D.  4/4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: